Regulace Airbnb: Můžeme se Rakouskem inspirovat?

Rozdílné pohledy na krátkodobý pronájem bytů (Airbnb). Můžeme se Rakouskem inspirovat? Krátkodobý pronájem bytů prostřednictvím online platforem (Airbnb, Wimdu, 9flats atd.) se stal fenoménem 21. století a vyvolal mnoho právních a regulačních otázek po celém světě. Turisty přeplněná centra (historických) měst způsobují ztrátu autentičnosti a svébytnosti těchto míst. Turisti na druhou stranu mají tímto způsobem […]

Vyhláška č. 38/2022 Sb. – Rozšiřující povinnost kontroly systémů vytápění (včetně spalovacích kotlů)

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „vyhláška“), která provádí ustanovení § 6a odst. 2 a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), vstoupila v prvním čtvrtletí tohoto roku v účinnost. Vyhláška rozšiřuje dosavadní okruh osob vázaných povinností k pravidelné kontrole […]

Lhůta 1.1.2022 pro uvedení stanov BD do souladu se zákonem se blíží!

Loňská novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích stanovila družstvům povinnost uvést stanovy do souladu se zákonem do jednoho roku od 1.1.2021 účinnosti, tedy do 1.1.2022. Povinné změny stanov Jak už jsme Vás informovali v našem článku, novela zejména nově zavedla povinnost přímo ve stanovách určit podmínky běžné údržby a drobných oprav, jakož i okolnosti, […]

Evidence skutečných majitelů v roce 2021: pro firmy i spolky

Dne 1.6.2021 vystoupil v účinnost nový zákon o Evidenci skutečných majitelů. Právní úprava byla dlouhou dobu diskutovaná, a to zejména proto, aby bylo vedení Evidence skutečně efektivní. Jaké změny tedy zákon pro právnické osoby přináší? A je potřeba si na něco dát pozor? Kdo je to skutečný majitel? Skutečným majitelem právnické osoby je dle zákona každá […]

Lex covid a hlasování per rollam v roce 2021 u SVJ, družstev a jiných právnických osob

Dne 31.12.2020 vstoupil v účinnost zákon č. 601/2020 Sb., který novelizuje tzv. lex covid ve vztahu k fungování právnických osob. Úpravy se týkají výhradně § 18 lex covid a lze je shrnout následovně: byla prodloužena možnost hlasování per rollam pro právnické osoby, které per rollam nemají upravené v zakladatelském právním jednání, a to do 30.6.2021; byla […]

Změny v družstvech 2020 a 2021 | 5. díl – Založení družstva bez ustavující schůze

V pátém dílu seriálu se podíváme na novinku, která přidává možnost, jak založit družstvo bez ustavující schůze. Založení družstva s ustavující schůzí Novela reaguje na vysokou formálnost a finanční náročnost založení družstva klasickým způsobem, které bylo nadbytečné zejména u malých družstev. Při založení s ustavující schůzí svolatel přijímá a posuzuje přihlášky zájemců, svolává ustavující schůzi a zpravidla ji […]

Změny v družstvech 2020 a 2021 | 4. díl – Povinná změna stanov bytových družstev; nájem družstevního bytu, drobné opravy a stavební úpravy

Ve čtvrtém díle seriálu se zaměříme na změny spojené s nájmem družstevního bytu, které s sebou nesou pro bytová družstva povinnost provést změnu stanov, pokud novým ustanovením nevyhovují. Povinnost určení běžné údržby a drobných oprav ve stanovách Novela nově zavádí povinnost ve stanovách určit rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu. Družstva tento rozsah […]

Změny v družstvech 2020 a 2021 | 3. díl – Hlasování per rollam v družstvu

V třetím díle seriálu o změnách v právní úpravě družstev se podíváme na úpravu hlasování členské schůze per rollam. Novela zásadním způsobem od 1.1.2021 zjednodušuje hlasování per rollam v situacích, kdy ze zákona musí být rozhodnutí členské schůze osvědčeno veřejnou listinou (změna stanov, zrušení družstva, přeměna apod.). S ohledem na uplynulý rok lze rovněž všem družstvům doporučit, aby […]

Změny v družstvech 2020 a 2021 | 2. díl – Členská schůze a úřední deska

V druhém dílu seriálu o změnách v úpravě družstev se podíváme na novinky v úpravě úřední desky, členské schůze a nových možnostech zmocnění pro hlasování na členské schůzi. Úřední deska v sídle družstva Problematika úřední desky družstva byla výrazně zpřesněna. Novela odstraňuje výkladovou nejasnost, neboť praxe dovozovala možnost, aby informační deska byla pouze na internetových stránkách družstva. Novela tento […]

Změny v družstvech 2020 a 2021 | 1. díl – Hlavní novely a dopady na družstva

Hlavní novely Dne 1.7.2020 nabyl účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje tzv. zákon o obchodních korporacích[1] („ZOK“) a přinesl větší množství novinek v oblasti družstev a bytových družstev, a to v míře, kterou zatím ZOK za dobu své účinnosti nepamatuje. S těmito změnami je úzce spjat i novelizující zákon č. 33/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021obsahující další dílčí […]