Dne 31.12.2020 vstoupil v účinnost zákon č. 601/2020 Sb., který novelizuje tzv. lex covid ve vztahu k fungování právnických osob. Úpravy se týkají výhradně § 18 lex covid a lze je shrnout následovně:

  • byla prodloužena možnost hlasování per rollam pro právnické osoby, které per rollam nemají upravené v zakladatelském právním jednání, a to do 30.6.2021;
  • byla odstraněna podmínka využití hlasování per rollam dle lex covid pouze za účinnosti mimořádných opatření při epidemii;
  • nebyla prodloužena účinnost automatického prodlužování funkčního období volených orgánů právnických osob ani lhůty k projednání účetní závěrky.

Prodloužení možnosti hlasování per rollam v roce 2021

Za stěžejní bod novely považujeme prodloužení možnosti využívat hlasování per rollam právnickými osobami i tehdy, pokud nemají tento způsob hlasování výslovně upraven v zakladatelském právním jednání.

Novela rovněž zrušila podmínku, která v minulém půlroce způsobovala výkladové komplikace, a to nutnost současné účinnosti opatření při epidemii, resp. nouzového stavu.

Do 30.6.2021 je tak možné využívat hlasování per rollam i v mezidobí mezi jednotlivými vlnami epidemie či při poklesech indexu PES, na základě kterého budou některá opatření uvolňována.

Končící funkční období a lhůty pro projednání účetní závěrky

Novela však již do roku 2021 neprodloužila automatické prodlužování funkčních období volených orgánů právnických osob, ani lhůty k projednání řádné účetní závěrky.

Pokud nebude možné konat shromáždění SVJ, členskou schůzi družstva, valnou hromadu s.r.o. či jednání jiného orgánu některé z právnických osob, bude vhodné dané záležitosti vyřešit právě prostřednictvím hlasování per rollam.

Závěr

Přes trvající omezení shromažďování osob se hlasování per rollam bude stávat čím dál více nezbytným prostředkem pro řádné vedení právnické osoby s péčí řádného hospodáře.

Pokud si nejste jisti, jak na něj, rádi Vám s tím pomůžeme.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti právnických osob a vývoje epidemiologických opatření, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví, SVJ či družstevního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


 

JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email