V pátém dílu seriálu se podíváme na novinku, která přidává možnost, jak založit družstvo bez ustavující schůze.

Založení družstva s ustavující schůzí

Novela reaguje na vysokou formálnost a finanční náročnost založení družstva klasickým způsobem, které bylo nadbytečné zejména u malých družstev.

Při založení s ustavující schůzí svolatel přijímá a posuzuje přihlášky zájemců, svolává ustavující schůzi a zpravidla ji i řídí, předkládá návrh stanov a rozhodnutí potřebných k založení družstva, zpravidla umožňuje přítomnost jiných osob, než zájemců na ustavující schůzi apod. Teprve na ustavující schůzi jsou schvalovány stanovy, voleny orgány družstva, volen správce vkladů, určen způsob splnění základního členského, popř. i vstupního vkladu apod.

Průběh ustavující schůze, jakož i rozhodnutí o přijetí stanov, musí být osvědčeno veřejnou listinou, tedy notářským zápisem. Hrazeno tak bývá nejen zpracování notářského zápisu, ale pokud kvůli kapacitě není ustavující schůze konána v prostorách notáře, tak i jeho „výjezd do terénu“.

Založení družstva bez ustavující schůze

S ohledem na to, že družstvo může být i tříčlenné, je výše popsaný způsob pro vznik zejména malého družstva značně nepraktický.

Zákonodárce tak přišel s novou možností založení družstva, a to bez ustavující schůze na základě dohody zakladatelů na obsahu stanov.

Obsah stanov při založení družstva bez ustavující schůze

Zjednodušeně lze shrnout, že vše, co má být projednáváno a rozhodováno na ustavující schůzi, si zakladatelé mohou dohodnout předem a domluvené promítnout do stanov.

Stanovy kromě základních údajů (firmy družstva, předmětu podnikání nebo činnosti, pravidel konání členského schůze a jejího rozhodování, počtu členů představenstva apod.) musí obsahovat:

  • seznam zakladatelů,
  • způsob splnění vkladové povinnosti,
  • určení členů volených orgánů družstva, a
  • zákonem specifikované informace ohledně nepeněžitého vkladu, je-li nějaký.

Stanovy ve formě veřejné listiny; založení x vznik družstva

Stanovy musejí mít i při tomto způsobu založení formu veřejné listiny (notářského zápisu). Zakladatelé se tak zpravidla sejdou u notáře a podepíší notářský zápis, který zaznamená dohodu zakladatelů o obsahu stanov. Tím dojde k založení družstva. Pro samotný vznik družstva je následně nutné splnit základní vklad a do 6 měsíců provést prvozápis založeného družstva do obchodního rejstříku.

Splnění vkladové povinnosti

Pokud není ve stanovách určeno jinak, zakladatelé musí splnit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, popř. k vstupnímu vkladu, do 15 dnů ode dne přijetí stanov (založení družstva), jinak se nestanou členy.

Závěr

Nový jednodušší způsob založení družstva rozhodně vítáme. Jak hojně bude využíván však ukáže až praxe.

Budete-li chtít s procesem založení družstva pomoci, a to ať už způsobem s ustavující schůzí nebo bez ní, jsme Vám rádi k dispozici.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti družstevního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email