Hlavní novely

Dne 1.7.2020 nabyl účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje tzv. zákon o obchodních korporacích[1] („ZOK“) a přinesl větší množství novinek v oblasti družstev a bytových družstev, a to v míře, kterou zatím ZOK za dobu své účinnosti nepamatuje.

S těmito změnami je úzce spjat i novelizující zákon č. 33/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021obsahující další dílčí změny v úpravě družstev a bytových družstev, které v rámci seriálu zanalyzujeme. Tato novela současně (s ohledem na nekoncepční zpracování uvedených novel), konečně fakticky umožňuje využití některých novinek, které by teoreticky měly být účinné již od 1.7.2020, ale až od 1.1.2021 jsou prakticky použitelné.

Z tohoto důvodu jsme všechny změny sjednotili do jednoho celku s cílem poskytnout komplexní shrnutí pro družstva a bytová družstva k jejich fungování v roce 2021. Pro účely tohoto seriálu tak výše uvedené novely zmiňujeme zjednodušeně jako novelu.

Musíme se všemi změnami do písmene řídit?

Je vhodné hned na začátek zmínit, že změny, které charakterem nejsou pro družstvo pouze možnostmi pro zanesení do stanov, jsou přímo ze zákona účinné i bez jejich promítnutí do stanov. Je tak nutné se jimi řídit i tehdy, pokud v současné době stanovy Vašeho družstva uvádějí něco jiného.

Typově jde kupř. o povinnost umístit pozvánku na členskou schůzi vždy i na úřední desku družstva. Obdobně jde o povinnost bytových družstev ve stanovách určit rozsah údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnostmi, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům. U mnoha dalších změn jde o poskytnutí možnosti pro družstva, aby ve svých stanovách určitou oblast upravila. Je na zvážení představenstva a členů, zda k takovým změnám přistoupí.

Je čas pro změnu stanov?

Pokud Vám novela dává pouze povinnosti, které můžete plnit přímo na základě zákona, nejsou změny nutné. Pouze je třeba brát v potaz, že některá ustanovení stanov (jsou-li v rozporu se zákonem) již budou neaplikovatelná.

Pokud však zákon ukládá povinnost některou oblast ve stanovách upravit, nezbude, než ke změně stanov přistoupit.

Takovým případem je kupř. již výše zmíněná povinnost bytových družstev určit ve stanovách rozsah údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti stavebních úprav. Mnohá družstva tyto skutečnosti řešila vnitřním předpisem, ale za účelem předejití potížím s problematickými družstevníky lze doporučit, aby úprava byla přenesena přímo do stanov.

Fungují Vám stanovy tak, jak mají?

Je rovněž vhodné zhodnotit, jakým způsobem družstvům v uplynulém roce zafungovala úprava hlasování per rollam a zda se nemusela spoléhat pouze na aplikaci tzv. lex covid. Pokud nastavení nebylo ideální či možnost hlasování per rollam družstvo nemá upravené vůbec, lze jen doporučit změnu stanov a úpravu tohoto typu hlasování.

Spolu s tím lze udělat celkovou revizi funkčnosti stanov, které byly u většiny družstev naposledy měněny s přechodem na právní úpravu zákona o obchodních společnostech a družstvech před šesti lety.

Závěr

Na jednotlivé dílčí úpravy v právu družstev a bytových družstev se s Vámi podíváme v dalších částech tohoto seriálu. V druhém díle se zaměříme zejména na problematiku úřední desky, členské schůze a zmocnění pro hlasování na členské schůzi.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti družstevního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.

[1] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email