• V AK JANOUŠEK
  jste v dobrých rukách

  Právní služby na míru zájmům klienta.

  AK Janoušek advokátní kancelář a právní služby
 • V AK JANOUŠEK
  jste v dobrých rukách

  Právní služby na míru zájmům klienta.

  AK Janoušek advokátní kancelář a právní služby

Advokátní kancelář Janoušek poskytuje právní služby ve všech významných právních odvětvích se zaměřením na právo občanské, smluvní, rodinné, pracovní, IT právo, obchodní právo včetně korporátního, právo nemovitostí, družstev i SVJ, včetně vedení soudních sporů. Klientům poskytujeme právní služby na míru při maximální reflexi jejich potřeb a přizpůsobení poskytování právních služeb jejich zájmům.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

Máme mladý tým! Při poskytování poradenství tak úspěšně spojujeme flexibilitu, názorovou otevřenost i perspektivnost mladších kolegů dohromady se zkušenostmi advokáta s více než 15letou právní praxí. Při poskytování právních služeb samozřejmě spolupracujeme s notáři i soudními exekutory. Zajišťujeme i služby odborníků z jiných oblastí, jako jsou realitní makléři, daňoví a finanční poradci, auditoři, účetní, znalci a tlumočníci za účelem komplexního zajištění potřeb klientů. Mezi naše klienty patří individuální klientela, mezinárodní či ryze české společnosti.

V roce 2020 se Jiří Janoušek stal ambasadorem hamburského spolku ARIC, který se věnuje umělé inteligenci. Česká republika se tak po Estonsku stala druhým zahraničním centrem této organizace.

Cílem Artificial Intelligence Center Hamburg je propojovat podnikatele, akademiky a další zainteresované osoby, a tím podporovat rozvoj umělé inteligence a jejího praktického využití.
Více informací najdete zde.

Naše služby

Občanské právo

Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.


Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

 • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
 • spolky, nadace a ústavy
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • byty a nemovitosti
 • bezdůvodné obohacení
 • vedení soudních sporů

Právo SVJ a družstevní právo

Zajišťujeme podporu společenstvím vlastníků jednotek i družstvům v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

Pro klienty zajišťujeme:

 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • změny prohlášení vlastníka
 • sepis smlouvy o výstavbě
 • založení a vznik společenství vlastníků jednotek
 • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
 • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
 • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • výpovědi z nájmu bytu
 • spornou agendu

Právo IT a software

Ať už vyvíjíte software, zaměstnáváte vývojáře nebo software od někoho jiného objednáváte, pomůžeme Vám se smluvní dokumentací a s uchopením celého vztahu. 

 • Vývoj software a analýza 
 • Nákup a prodej software
 • Podpora a údržba software
 • Smlouvy s vývojáři-zaměstnanci
 • Smlouvy se samostatnými vývojáři
 • Licence
 • Software as a Service

Právo nemovitostí

Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

 • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
 • investic do nemovitostí
 • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
 • komplexní přípravy smluvní dokumentace
 • věcných břemen, služebností a vydržení
 • řízení před katastrálním úřadem
 • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

Obchodní právo

Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

 • právo společností
 • zakládání společností
 • zahájení podnikání v České republice
 • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
 • směnečné právo
 • spory a arbitráže
 • insolvenční právo
 • vymáhání pohledávek
 • ochranné známky

Rodinné právo

Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

 • rozvodu manželství, sporného i nesporného
 • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
 • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
 • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
 • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
 • určování otcovství
 • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
 • osvojení

Pracovní právo

Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

 • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
 • změny v průběhu pracovního poměru
 • odměňování za práci
 • pracovněprávní benefity
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

Dědické právo

Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

 • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
 • zřizování odkazů
 • vydědění
 • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
 • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
 • řízení o pozůstalosti
 • vedení dědických sporů
 • dědictví s mezinárodním prvkem

Soudní spory a arbitráže,
nesporná řízení

Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

Advokátní úschovy

Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

Naše služby

Občanské právo


Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.

Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

 • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
 • spolky, nadace a ústavy
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • byty a nemovitosti
 • bezdůvodné obohacení
 • vedení soudních sporů

Družstevní právo a SVJ

Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

Pro klienty zajišťujeme:

 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • založení a vznik společenství vlastníků jednotek
 • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
 • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
 • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • výpovědi z nájmu bytu
 • spornou agendu

Právo IT a software

Ať už vyvíjíte software, zaměstnáváte vývojáře nebo software od někoho jiného objednáváte, pomůžeme Vám se smluvní dokumentací a s uchopením celého vztahu.

 • Vývoj software a analýza 
 • Nákup a prodej software
 • Podpora a údržba software
 • Smlouvy s vývojáři-zaměstnanci
 • Smlouvy se samostatnými vývojáři
 • Licence
 • Software as a Service

Právo nemovitostí

Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

 • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
 • investic do nemovitostí
 • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
 • komplexní přípravy smluvní dokumentace
 • věcných břemen, služebností a vydržení
 • řízení před katastrálním úřadem
 • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

Obchodní právo

Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

 • právo společností
 • zakládání společností
 • zahájení podnikání v České republice
 • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
 • směnečné právo
 • spory a arbitráže
 • insolvenční právo
 • vymáhání pohledávek
 • ochranné známky

Rodinné právo

Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

 • rozvodu manželství, sporného i nesporného
 • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
 • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
 • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
 • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
 • určování otcovství
 • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
 • osvojení

Pracovní právo

Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

 • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
 • změny v průběhu pracovního poměru
 • odměňování za práci
 • pracovněprávní benefity
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

Dědické právo

Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

 • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
 • zřizování odkazů
 • vydědění
 • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
 • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
 • řízení o pozůstalosti
 • vedení dědických sporů
 • dědictví s mezinárodním prvkem

Soudní spory a arbitráže,
nesporná řízení

Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

Advokátní úschovy

Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

Jiří Janoušek právní služby a advokátní kancelář Janoušek

JUDr. JIŘÍ JANOUŠEK

ADVOKÁT

Jiří je partnerem, zakladatelem a advokátem v AK Janoušek. V advokacii působí již od roku 2009. Jiří má vedle zkušeností v advokacii praxi i v oblasti korporátního bankovního sektoru.

Jiří se současně věnuje právu IT a digitalizaci, kdy ve své osobě ARIC Ambasador propojuje AI technologie s právem v České republice. Jeho právní specializaci tvoří vedení občanskoprávních i obchodněprávních soudních sporů včetně vedení rozhodčího řízení, dále pak oblast práva směnečného. Jiří poskytuje právní služby též německy hovořícím klientům AK Janoušek v oborech práva občanského i obchodního.

Jiří poskytuje právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Jiří je partnerem, zakladatelem a advokátem v AK Janoušek. V advokacii působí již od roku 2009. Jiří má vedle zkušeností v advokacii praxi i v oblasti korporátního bankovního sektoru.

Jiří se současně věnuje právu IT a digitalizaci, kdy ve své osobě ARIC Ambasador propojuje AI technologie s právem v České republice. Jeho právní specializaci tvoří vedení občanskoprávních i obchodněprávních soudních sporů včetně vedení rozhodčího řízení, dále pak oblast práva směnečného. Jiří poskytuje právní služby též německy hovořícím klientům AK Janoušek v oborech práva občanského i obchodního.

Jiří poskytuje právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

V oboru práva směnečného má Jiří zkušenosti jak se sepisem samotných směnek či jejich rubopisováním, tak s vedením směnečných soudních sporů a vymáháním plnění ze směnky. V této oblasti Jiří poskytuje právní službu významným investičním společnostem či obdobným subjektům i menším klientům.

Jiří vede v AK Janoušek agendu soudních řízení. Klienty úspěšně zastupuje v náročných soudních sporech v oblastech obchodních sporů, spoluvlastnictví, ochrany osobnosti, majetkových práv, náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení. V tomto oboru Jiří sepisuje též dovolání či ústavní stížnosti.

Současně, jakožto člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory, zajišťuje Jiří poskytování právních služeb v německém jazyce klientům německým, rakouským i švýcarským. Jiřího znalost německého jazyka téměř na úrovni rodilého mluvčího pak poskytuje klientům v tomto ohledu zcela výjimečnou a nadstandardní službu v komfortu jejich mateřského jazyka.

Jiří absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002. Od roku 2003 do roku 2008 působil v bankovním sektoru. Do roku 2007 působil v Československé obchodní bance, a.s., kde se specializoval na soudní a zahraniční rozhodčí řízení a úpadkové právo. V letech 2007 až 2008 pak v Českomoravské stavební spořitelně, a.s., kde se v rámci právního oddělení zaměřoval na podporu odbytu, obchodní zastoupení a soudní řízení s ním spojená. Od roku 2009 byl advokátním koncipientem JUDr. Aleny Němcové, Ph.D., následně koncipientem v advokátní kanceláři Janstová, Smetana & Nevečeřal. Po složení advokátních zkoušek s prospěchem výtečným působí od roku 2012 jako samostatný advokát. Od roku 2019 pak poskytuje právní služby se zázemím AK Janoušek.

 

Mgr. ROMANA ŠIMÁNĚ

ADVOKÁTKA

Romana působí jako advokátka v naší advokátní kanceláři od roku 2023.

Romana se specializuje na IT právo (smluvní agenda v oblasti SW, agilní vývoj SW, implementace SaaS, servis a údržba SW atd.), rodinné právo (zastupování jednotlivců), právo nemovitostí, zdravotnické právo a pracovně-právní spory. V korporátní oblasti Romana zajišťuje soulad vykonávaných činností s právními předpisy, poskytování právní podpory managementu společností, zastupování korporace před soudem, v obchodních sporech a ve správních řízeních.

Romana poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Romanu můžete kontaktovat na emailové adrese
romana.simane@janousekadvokat.cz

Romanu můžete kontaktovat na emailové adrese
romana.simane@janousekadvokat.cz

Romana působí jako advokátka v naší advokátní kanceláři od roku 2023.

Romana se specializuje na IT právo (smluvní agenda v oblasti SW, agilní vývoj SW, implementace SaaS, servis a údržba SW atd.), rodinné právo (zastupování jednotlivců), právo nemovitostí, zdravotnické právo a pracovně-právní spory. V korporátní oblasti Romana zajišťuje soulad vykonávaných činností s právními předpisy, poskytování právní podpory managementu společností, zastupování korporace před soudem, v obchodních sporech a ve správních řízeních.

Romana poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Tereza Šmídová právní služby a advokátní kancelář Janoušek

Mgr. TEREZA ŠMÍDOVÁ

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Tereza spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2020, na pozici advokátní koncipientky pak od roku 2024.

Terezinu právní specializaci tvoří občanskoprávní spory, právo dědické, právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví. Tereza zajišťuje právní služby i v oblasti korporátního práva, kde se zaměřuje především na právní služby spojené s přezkumem vadných rozhodnutí přijatých orgány obchodních korporací, ve kterých uplatňuje své zkušenosti získané během vedení mnoha opatrovnických kauz tohoto typu. Právní služby Tereza poskytuje též při vymáhání pohledávek a v právu pracovním, nájemním, smluvním a obchodním.

Tereza poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Terezu můžete kontaktovat na emailové adrese
tereza.smidova@janousekadvokat.cz

Terezu můžete kontaktovat na emailové adrese
tereza.smidova@janousekadvokat.cz

Tereza spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2020, na pozici advokátní koncipientky pak od roku 2024.

Terezinu právní specializaci tvoří občanskoprávní spory, právo dědické, právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví. Tereza zajišťuje právní služby i v oblasti korporátního práva, kde se zaměřuje především na právní služby spojené s přezkumem vadných rozhodnutí přijatých orgány obchodních korporací, ve kterých uplatňuje své zkušenosti získané během vedení mnoha opatrovnických kauz tohoto typu. Právní služby Tereza poskytuje též při vymáhání pohledávek a v právu pracovním, nájemním, smluvním a obchodním.

Tereza poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

David Ženatý právní služby a advokátní kancelář Janoušek

DAVID ŽENATÝ

ASISTENT

David spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského a obchodního práva.

David studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2023.

David hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Davida můžete kontaktovat na emailové adrese
david.zenaty@janousekadvokat.cz

Davida můžete kontaktovat na emailové adrese
david.zenaty@janousekadvokat.cz

David spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského a obchodního práva.

David studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2023.

David hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Jan Míchal právní služby a advokátní kancelář Janoušek

JAN MÍCHAL

ASISTENT

Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou marketingu a CRM. Dále pomáhá při začleňování systémů umělé inteligence do advokátní praxe.

Kromě toho se Jan profiluje jako dirigent, pianista a zpěvák. Své znalosti čerpá ze studia na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Hudební akademii múzických umění v Praze.

Jan hovoří německy a anglicky.

Jana můžete kontaktovat na emailové adrese
jan.michal@janousekadvokat.cz

Jana můžete kontaktovat na emailové adrese
jan.michal@janousekadvokat.cz

Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou marketingu a CRM. Dále pomáhá při začleňování systémů umělé inteligence do advokátní praxe.

Kromě toho se Jan profiluje jako dirigent, pianista a zpěvák. Své znalosti čerpá ze studia na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Hudební akademii múzických umění v Praze.

Jan hovoří německy a anglicky.

Eva Holečková právní služby a advokátní kancelář Janoušek

EVA HOLEČKOVÁ

OFFICE MANAGER

Eva spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici office managera od roku 2019. Členům týmu poskytuje všeobecnou podporu spojenou s provozem kanceláře a veškerou související problematikou.

Evu můžete kontaktovat na emailové adrese
eva.holeckova@janousekadvokat.cz

Evu můžete kontaktovat na emailové adrese
eva.holeckova@janousekadvokat.cz

Eva spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici office managera od roku 2019. Členům týmu poskytuje všeobecnou podporu spojenou s provozem kanceláře a veškerou související problematikou. 

 

Doporučení

„Na práci AK Janoušek oceňuji vysokou úroveň odborných znalostí, schopnost koncepčního právního myšlení, profesionální komunikaci s ostatními aktéry a vysoce personalizované právní poradenství.“

Jakub Jinek

„Se službami pana Mgr. Janouška a jeho týmu jsem byla velmi spokojena. Jsem vděčná za právní pomoc, které se mi od pana advokáta dostalo. Vstřícný, individuální a dlouhodobý přístup je zde naprostou samozřejmostí. Jeho kancelář jednoznačně doporučuji.“

Katarína Janků

„Komplexní právní poradenství pro naši společnost využíváme u Mgr. Jiřího Janouška již více než 5 let. Ceníme si zejména jeho spolehlivosti, pečlivosti i nasazení u každého právního zadání. Oceňujeme také šíři, v jaké právní služby poskytuje. S maximální důvěrou se obracíme na AK Janoušek i nadále. Doporučujeme každému, kdo hledá dlouhodobou, solidní a vstřícnou právní spolupráci.“
www.alkion.eu

Alkion service s.r.o.

„Advokátní kancelář odvádí dobrou práci, již mnoho let mne zastupuje v dědických sporech. Pan Janoušek je na soudní stání vždy perfektně připraven, jsem s ním spokojen. V dědických věcech jsou pánové Janoušek a Urban velmi silní a spolehliví, advokátní kancelář doporučuji.“

Jiří Samek

„Na advokátní kancelář Mgr. Jiřího Janouška se vždy rád obracím s praktickými problémy z oblasti občanského práva a civilního procesu. Jak Jiří Janoušek, tak jeho spolupracovníci mají vždy výborný přehled, nabízejí dobrá řešení a dá se na ně spolehnout.“

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

„S prací pana Janouška jsem dlouhodobě spokojen. Zastupoval mě mnoho let ve věci nezletilých a vždy důsledně a s veškerou péčí a pečlivostí hájil má práva otce, která není jednoduché před soudem obhájit. Oceňuji zejména jeho vystupování při jednání u soudu a schopnost nalézat s protistranou kompromisy.“

Petr Hron

„Kancelář pana Mgr. Janouška, advokáta, nám pomohla založit naši Asociaci (spolek) na míru našim požadavkům. Se spoluprací ve spolkových otázkách, které průběžně řešíme, jsme velmi spokojení. Otázkám spolků se též věnuje pan Mgr. Urban, který se v problematice velmi dobře orientuje a nalézá pro nás vždy nejvhodnější řešení.“

Asociace pro čistou vzduchotechniku z.s.

„Se službami advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Janouška jsme dlouhodobě velice spokojeni, zejména co se týká korporátní agendy, se kterou nám advokátní kancelář pomáhá. I v době koronavirové krize oceňujeme zejména profesionalitu a chuť dotáhnout věci do zdárného konce. AK Janoušek tak doporučujeme každému, kdo hledá dlouhodobou a spolehlivou spolupráci.“
www.escapia.cz

ESCAPIA WORLD, s.r.o.

Napište nám
nebo zavolejte

Badeniho 291/3
160 00 Praha 6 – Hradčany

T: (+420) 607 90 91 92
E: jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Před zavoláním či odesláním zprávy se klient důkladně seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.

6 + 1 = ?