• V AK JANOUŠEK
  jste v dobrých rukách

  Právní služby na míru zájmům klienta.

  Advokátní kancelář Mgr. Janoušek
 • V AK JANOUŠEK
  jste v dobrých rukách

  Právní služby na míru zájmům klienta.

  AK Janoušek

Advokátní kancelář Janoušek poskytuje právní služby ve všech významných právních odvětvích se zaměřením na právo občanské, smluvní, rodinné, obchodní včetně korporátního, pracovní, právo nemovitostí, družstev i SVJ, včetně vedení soudních sporů.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

Klientům poskytujeme právní služby na míru při maximální reflexi jejich potřeb a přizpůsobení poskytování právních služeb zájmům klienta. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s notáři i soudními exekutory. Zajišťujeme i služby odborníků z jiných oblastí, jako jsou realitní makléři, daňoví a finanční poradci, auditoři, účetní, znalci a tlumočníci za účelem komplexního zajištění potřeb klientů. Mezi naše klienty patří individuální klientela, mezinárodní či ryze české společnosti.

AK Janoušek - advokátní kancelář

Naše služby

Občanské právo

Občanské právo

Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.


Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

 • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
 • spolky, nadace a ústavy
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • byty a nemovitosti
 • bezdůvodné obohacení
 • vedení soudních sporů

Družstevní právo a SVJ

Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

Pro klienty zajišťujeme:

 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
 • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
 • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • výpovědi z nájmu bytu
 • spornou agendu

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

 • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
 • investic do nemovitostí
 • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
 • komplexní přípravy smluvní dokumentace
 • věcných břemen, služebností a vydržení
 • řízení před katastrálním úřadem
 • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

Obchodní právo

Obchodní právo

Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

 • právo společností
 • zakládání společností
 • zahájení podnikání v České republice
 • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
 • směnečné právo
 • spory a arbitráže
 • insolvenční právo
 • vymáhání pohledávek
 • ochranné známky

Rodinné právo

Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

 • rozvodu manželství, sporného i nesporného
 • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
 • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
 • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
 • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
 • určování otcovství
 • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
 • osvojení

Pracovní právo

Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

 • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
 • změny v průběhu pracovního poměru
 • odměňování za práci
 • pracovněprávní benefity
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

Dědické právo

Dědické právo

Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

 • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
 • zřizování odkazů
 • vydědění
 • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
 • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
 • řízení o pozůstalosti
 • vedení dědických sporů
 • dědictví s mezinárodním prvkem

Soudní spory a arbitráže

Soudní spory a arbitráže,
nesporná řízení

Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

Advokátní úschovy

Advokátní úschovy

Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

Naše služby

Občanské právo

Občanské právo


Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.

Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

 • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
 • spolky, nadace a ústavy
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • byty a nemovitosti
 • bezdůvodné obohacení
 • vedení soudních sporů

Družstevní právo

Družstevní právo a SVJ

Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

Pro klienty zajišťujeme:

 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
 • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
 • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • výpovědi z nájmu bytu
 • spornou agendu

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

 • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
 • investic do nemovitostí
 • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
 • komplexní přípravy smluvní dokumentace
 • věcných břemen, služebností a vydržení
 • řízení před katastrálním úřadem
 • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

Obchodní právo

Obchodní právo

Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

 • právo společností
 • zakládání společností
 • zahájení podnikání v České republice
 • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
 • směnečné právo
 • spory a arbitráže
 • insolvenční právo
 • vymáhání pohledávek
 • ochranné známky

Rodinné právo

Rodinné právo

Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

 • rozvodu manželství, sporného i nesporného
 • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
 • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
 • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
 • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
 • určování otcovství
 • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
 • osvojení

Pracovní právo

Pracovní právo

Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

 • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
 • změny v průběhu pracovního poměru
 • odměňování za práci
 • pracovněprávní benefity
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

Dědické právo

Dědické právo

Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

 • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
 • zřizování odkazů
 • vydědění
 • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
 • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
 • řízení o pozůstalosti
 • vedení dědických sporů
 • dědictví s mezinárodním prvkem

Soudní spory a arbitráže

Soudní spory a arbitráže,
nesporná řízení

Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

Advokátní úschovy

Advokátní úschovy

Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

Mgr. Jiří Janoušek

Mgr. JIŘÍ JANOUŠEK

ADVOKÁT

Jiří se zaměřuje zejména na občanské a korporátní právo, soudní spory, problematiku společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, jakož i rozhodčí řízení.

Právní služby poskytuje v jazyce českém, německém a anglickém.

Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Jiří absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002. Svou právní praxi zahájil v bankovním sektoru. Od roku 2003 do roku 2007 působil v Československé obchodní bance, a.s., kde se specializoval na soudní a zahraniční rozhodčí řízení a úpadkové právo. V letech 2007 až 2008 pracoval jako právník v Českomoravské stavební spořitelně, a.s., v rámci právního oddělení se zaměřoval na podporu odbytu, obchodní zastoupení a soudní řízení s ním spojená. Od roku 2009 byl advokátním koncipientem JUDr. Aleny Němcové, Ph.D., a následně koncipientem v advokátní kanceláři Janstová, Smetana & Nevečeřal, kde po složení advokátních zkoušek s prospěchem výtečným působil od roku 2012 jako samostatný advokát. Od roku 2014 do roku 2019 spolupracoval s advokátkou JUDr. Alenou Němcovou, Ph.D. Od roku 2019 pak poskytuje právní služby samostatně se zázemím AK Janoušek.

Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Jiří se zaměřuje zejména na občanské a korporátní právo, soudní spory, problematiku společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, jakož i rozhodčí řízení.

Právní služby poskytuje v jazyce českém, německém a anglickém.

Jiří absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002. Svou právní praxi zahájil v bankovním sektoru. Od roku 2003 do roku 2007 působil v Československé obchodní bance, a.s., kde se specializoval na soudní a zahraniční rozhodčí řízení a úpadkové právo. V letech 2007 až 2008 pracoval jako právník v Českomoravské stavební spořitelně, a.s., v rámci právního oddělení se zaměřoval na podporu odbytu, obchodní zastoupení a soudní řízení s ním spojená. Od roku 2009 byl advokátním koncipientem JUDr. Aleny Němcové, Ph.D., a následně koncipientem v advokátní kanceláři Janstová, Smetana & Nevečeřal, kde po složení advokátních zkoušek s prospěchem výtečným působil od roku 2012 jako samostatný advokát. Od roku 2014 do roku 2019 spolupracoval s advokátkou JUDr. Alenou Němcovou, Ph.D. Od roku 2019 pak poskytuje právní služby samostatně se zázemím AK Janoušek.

Mgr. Lukáš Slavník

Mgr. LUKÁŠ SLAVNÍK

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Lukáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015, na pozici advokátního koncipienta pak od roku 2019. Specializuje se zejména na právo rodinné, včetně vypořádání společného jmění manželů, vypořádání spoluvlastnictví, právo nemovitostí, problematiku bytových družstev, korporátní právo a právo správní.

Lukáš hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Lukáše můžete kontaktovat na emailové adrese lukas.slavnik@janousekadvokat.cz

Lukáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2019. V akademickém roce 2016/2017 studoval na University of Groningen na severu Nizozemského království v rámci evropského programu Erasmus+, kde se zabýval zejména problematikou mezinárodního práva trestního a ochranou lidských práv. Na zahraniční studium navázal i svojí diplomovou prací s tématem Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu, kterou úspěšně obhájil v září 2018. Lukášovi byl Právnickou fakultou Univerzity Karlovy přiznán specializační modul v oblasti trestního práva, kriminologie a kriminalistiky.

Lukáše můžete kontaktovat na emailové adrese lukas.slavnik@janousekadvokat.cz

Lukáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015, na pozici advokátního koncipienta pak od roku 2019. Specializuje se zejména na právo rodinné, včetně vypořádání společného jmění manželů, vypořádání spoluvlastnictví, právo nemovitostí, problematiku bytových družstev, korporátní právo a právo správní.

Lukáš hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Lukáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2019. V akademickém roce 2016/2017 studoval na University of Groningen na severu Nizozemského království v rámci evropského programu Erasmus+, kde se zabýval zejména problematikou mezinárodního práva trestního a ochranou lidských práv. Na zahraniční studium navázal i svojí diplomovou prací s tématem Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu, kterou úspěšně obhájil v září 2018. Lukášovi byl Právnickou fakultou Univerzity Karlovy přiznán specializační modul v oblasti trestního práva, kriminologie a kriminalistiky.

Daniel Urban

Mgr. DANIEL URBAN

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Daniel spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015. Na pozici advokátního koncipienta pak působí od roku 2020. Specializuje se zejména na občanské soudní řízení, na právo dědické, právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví včetně práva společenství vlastníků jednotek.

Daniel hovoří anglicky a ovládá základy francouzského jazyka.

Daniela můžete kontaktovat na emailové adrese daniel.urban@janousekadvokat.cz

Daniel absolvoval s vyznamenáním na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2020. Studium zakončil obhajobou diplomové práce na téma Změna žaloby. V rámci magisterského studijního programu se v roce 2016 umístil v IX. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v oboru Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. Během studia byly Danielovi také přiznány čtyři specializační moduly, mimo jiné v oborech občanského práva hmotného, trestního práva, kriminologie a kriminalistiky a mezinárodního práva a mezinárodních vztahů.

Daniela můžete kontaktovat na emailové adrese daniel.urban@janousekadvokat.cz

Daniel spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015. Na pozici advokátního koncipienta pak působí od roku 2020. Specializuje se zejména na občanské soudní řízení, na právo dědické, právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví včetně práva společenství vlastníků jednotek.

Daniel hovoří anglicky a ovládá základy francouzského jazyka.

Daniel absolvoval s vyznamenáním na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2020. Studium zakončil obhajobou diplomové práce na téma Změna žaloby. V rámci magisterského studijního programu se v roce 2016 umístil v IX. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v oboru Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. Během studia byly Danielovi také přiznány čtyři specializační moduly, mimo jiné v oborech občanského práva hmotného, trestního práva, kriminologie a kriminalistiky a mezinárodního práva a mezinárodních vztahů.

Matyáš Vilímek

MATYÁŠ VILÍMEK

ADVOKÁTNÍ ASISTENT

Matyáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici advokátního asistenta od roku 2018. V rámci kanceláře se specializuje zejména na občanské soudní řízení, právo IT a poradenství poskytované v německém jazyce.

Matyáš hovoří anglicky a německy.

Matyáše můžete kontaktovat na emailové adrese matyas.vilimek@janousekadvokat.cz

Matyáš studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2016. V průběhu studia se zajímá především o občanské a ústavní právo a oblast informačních technologií, což promítl do úspěchu ve XII. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti se svou prací o možnostech automatizace v soudnictví, a to ve fakultním i československém mezifakultním kole.

Matyáše můžete kontaktovat na emailové adrese matyas.vilimek
@janousekadvokat.cz

Matyáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici advokátního asistenta od roku 2018. V rámci kanceláře se specializuje zejména na občanské soudní řízení, právo IT a poradenství poskytované v německém jazyce.

Matyáš hovoří anglicky a německy.

Matyáš studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2016. V průběhu studia se zajímá především o občanské a ústavní právo a oblast informačních technologií, což promítl do úspěchu ve XII. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti se svou prací o možnostech automatizace v soudnictví, a to ve fakultním i československém mezifakultním kole.

Veronika Hendrychová

VERONIKA HENDRYCHOVÁ

ASISTENTKA

Veronika spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistentky od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s komplexní agendou občanského práva.

Veronika studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2017. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Veroniku můžete kontaktovat na emailové adrese veronika.hendrychova@janousekadvokat.cz

Veroniku můžete kontaktovat na emailové adrese veronika.hendrychova
@janousekadvokat.cz

Veronika spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistentky od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s komplexní agendou občanského práva.

Veronika studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2017. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

David Bílek

DAVID BÍLEK

ASISTENT

David spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje obecnou podporu členům týmu.
David je ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zapsán od roku 2019. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Davida můžete kontaktovat na emailové adrese david.bilek@janousekadvokat.cz

Davida můžete kontaktovat na emailové adrese david.bilek@janousekadvokat.cz

David spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje obecnou podporu členům týmu.
David je ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zapsán od roku 2019. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

 

Jan Kurník

JAN KURNÍK

ASISTENT

Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského práva a obchodního práva.

Jan studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2018. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Jana můžete kontaktovat na emailové adrese jan.kurnik@janousekadvokat.cz

Jana můžete kontaktovat na emailové adrese jan.kurnik@janousekadvokat.cz

Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského práva a obchodního práva.
Jan studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2018. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Eva Holečková

EVA HOLEČKOVÁ

OFFICE MANAGER

Eva spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici office managera od roku 2019. Členům týmu poskytuje všeobecnou podporu spojenou s provozem kanceláře a veškerou související problematikou.

Evu můžete kontaktovat na emailové adrese eva.holeckova@janousekadvokat.cz

Evu můžete kontaktovat na emailové adrese eva.holeckova
@janousekadvokat.cz

Eva spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici office managera od roku 2019. Členům týmu poskytuje všeobecnou podporu spojenou s provozem kanceláře a veškerou související problematikou.

Napište nám
nebo zavolejte

Badeniho 291/3
160 00 Praha 6 – Hradčany

T: (+420) 607 90 91 92
E: jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Před zavoláním či odesláním zprávy se klient důkladně seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.

0 + 2 = ?