Změny v SVJ 2020 | 6. díl – Shromáždění SVJ podle nových pravidel

Shromáždění je nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek. Je to orgán, jehož členy jsou všichni vlastníci jednotek a současně orgán, který rozhoduje o nejzásadnějších otázkách společenství vlastníků. V dnešním a posledním díle seriálu „Změny v SVJ 2020“ se budeme věnovat právě změnám v oblasti právní úpravy shromáždění a jeho rozhodování. Základní právní rámec, ve kterém se shromáždění koná, […]

Změny v SVJ 2020 | 5. díl – Jak se mění povinnosti vlastníků jednotek

V minulém díle seriálu „Změny v SVJ 2020“ jsme se věnovali nařízenému prodeji jednotky vlastníka jakožto sankci za porušení jeho povinností. V dnešním příspěvku si povíme o změnách v oblasti právě těchto povinností vlastníků jednotek, které od 1. 7. 2020 přináší novela občanského zákoníku. Úvodem je třeba říci, že níže sepsaný souhrn změn zdaleka nemůže zahrnout veškeré povinnosti […]

Změny v SVJ 2020 | 4. díl – Nařízený prodej jednotky

Dnešní díl seriálu „Změny v SVJ 2020“ budeme věnovat dílčímu, leč pozornosti mnoha osob jistě vděčnému tématu z oblasti velké novely bytového spoluvlastnictví. Naše pozornost bude upřena na § 1184 občanského zákoníku, který bychom zkráceně mohli nazvat jako „Nařízený prodej jednotky“. Novela občanského zákoníku v tomto ustanovení od 1. 7. 2020 činí zásadní změny, pojďme […]

Koronavirová podpora nyní i pro společníky s.r.o.

Dne 28.5.2020 podepsal prezident republiky novelu zákona o kompenzačním bonusu. Došlo tím k rozšíření osob, které mohou žádat o kompenzační bonus, i na společníky společností s ručením omezením („s.r.o.“). Společníci budou moci žádat o bonus zpětně ke dni 12.3.2020, a to až do dne 8.6.2020. Částka, na kterou mají společníci nárok, činí 500 Kč za […]

Změny v SVJ 2020 | 3. díl – Převod jednotky a předkupní právo

Jednotka, někdy též nesprávně zaměňovaná za „byt“, je ústřední pojem bytového spoluvlastnictví. V dnešním díle našeho seriálu „Změny v SVJ 2020“ se budeme zabývat změnami, které novela občanského zákoníku přináší do oblasti převodů vlastnického práva k jednotkám, zejména pak změnami v předkupním právu, které u nejednoho prodeje jednotky působilo v posledních dvou letech značné potíže. […]

Změny v SVJ 2020 | 2. díl – Založení, vznik a stanovy společenství vlastníků jednotek

Založení a vznik SVJ, potažmo celého bytového spoluvlastnictví se novelou občanského zákoníku, (zákonem č. 163/2020 Sb.) od 1. 7. 2020 zásadně mění. Dnešní druhý díl seriálu „Změny v SVJ 2020“ tak budeme věnovat právě této změně, která nejen, že je změnou koncepční, ale současně i výraznou změnou k lepšímu. Dosavadní právní úprava vzniku bytového spoluvlastnictví […]

Změny v SVJ 2020 | 1. díl – Změna prohlášení vlastníka a novela bytového spoluvlastnictví

Úvod do seriálu „Změny v SVJ 2020“ Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (zákon. č. 89/2012 Sb., dále též „obč. zák.“). Tento zákon, který nabyde účinnosti dne 1. 7. 2020, přináší zásadní novinky v oblasti bytového spoluvlastnictví (§ 1158 až § 1221 obč. zák.), a to v míře, kterou […]

Odklad nájemného za doby koronaviru – přehledně

Dne 27. 4. 2020 vyšly ve Sbírce zákonů dva zákony, které se zabývají odkladem nájemného v souvislosti se současnou epidemií koronaviru. I přes bouřlivou diskuzi v parlamentu nakonec tyto zákony vstoupily v platnost a účinnost. Vláda současně vydala své nařízení o cenovém moratoriu nájemného z bytu. Uveďme si přehledně, co nám tyto předpisy přinášejí a jak dopadají na vztahy […]

Nová právní úprava smluvní pokuty u nájmu bytu a domu

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost a dne 1. 7. 2020 vstoupí v účinnost zákon č. 163/2020 Sb., který rozsáhle novelizuje občanský zákoník (zákon. č. 89/2012 Sb., dále též „obč. zák.“). Pomineme-li zásadní novelu bytového spoluvlastnictví (SVJ) a opětovnou úpravu zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí, tento zákon poněkud plíživě a nenápadně mění jedno z nejzásadnějších ustanovení nájmu […]