Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „vyhláška“), která provádí ustanovení § 6a odst. 2 a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), vstoupila v prvním čtvrtletí tohoto roku v účinnost.

Vyhláška rozšiřuje dosavadní okruh osob vázaných povinností k pravidelné kontrole kotlů a obdobných zařízení. V následujícím textu se zaměříme na klíčové aspekty této vyhlášky.

Rozšíření působnosti vyhlášky

Vyhláška se vztahuje na veškeré subjekty, které mají zdroj tepla, jehož jmenovitý výkon je vyšší než 70 kW.

Vyhláškou především došlo k rozšíření zdrojů tepla, které podléhají pravidelné kontrole ve smyslu vyhlášky, a způsobu výpočtu výkonu (viz příloha č. 1 vyhlášky).

Konkrétně podle ust. § 2 vyhlášky se jedná o zdroje tepla, které vyrábějí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu pro prostorové vytápění. To může zahrnovat spalování paliv, přímou přeměnu elektrické energie na tepelnou energii, využití energie prostředí nebo zpětné získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem, změny vlnové délky elektromagnetického záření nebo přímé využití energie prostředí.

Výjimky z povinnosti kontroly

Zároveň je však nutné při výkladu ustanovení vyhlášky nahlédnout do ust. § 6a zákona o hospodaření energií, které stanoví výjimky, kdy se povinnost zajištění kontroly neuplatní.

Výjimky prvně zahrnují systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání, pokud se jedná o instalovaný automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Tím se rozumí systémy, které umožňují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů.

Dále se výjimky vztahují na systémy umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j) zákona o hospodaření energií, což zahrnuje například budovy zpravodajských služeb a další budovy důležité pro obranu státu.

Přechodné ustanovení

Je důležité věnovat pozornost i přechodnému ustanovení § 11 vyhlášky, které stanoví povinnost první kontroly od účinnosti této vyhlášky, a to s ohledem na různé okolnosti. Je tedy možné, že ve Vašem konkrétním případě není nutné obávat se udělení pokuty.

 

Nicméně, vzhledem k technické povaze této problematiky, doporučujeme kontaktovat specialistu, který Vám pomůže s určením jmenovitého výkonu Vašeho zařízení a případně zjistí, zda máte nárok na výjimku z povinnosti kontroly či na Vás povinnost kontroly vůbec nedopadá.

 

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti práva společenství vlastníků jednotek, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email