Dne 1.6.2021 vystoupil v účinnost nový zákon o Evidenci skutečných majitelů. Právní úprava byla dlouhou dobu diskutovaná, a to zejména proto, aby bylo vedení Evidence skutečně efektivní. Jaké změny tedy zákon pro právnické osoby přináší? A je potřeba si na něco dát pozor?

Kdo je to skutečný majitel?

Skutečným majitelem právnické osoby je dle zákona každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Zákon se tak snaží o rozkrytí vlastnické struktury firem, a to i tehdy, není-li vlastník dnes zapisován do veřejného rejstříku (např. u akciové společnosti s více akcionáři) nebo je-li vlastníkem další právnická osoba.

Současně zákon stanoví mnoho výjimek. Zákon sleduje řetězení podílů nebo nepřímý vliv. Osoba s koncovým vlivem může být podle zákona dokonce i člen statutárního orgánu (např. u bytových družstev).

Kdo skutečného majitele nemá?

Skutečného majitele, a tedy i povinnost zapisovat se do Evidence, nemají právnické osoby vyjmenované v ust. § 7 zákona. Pomineme-li stát, kraje a obce, jsou to například společenství vlastníků jednotek (SVJ), odborové organizace, církve a náboženské společnosti nebo honební společenstva. Na druhou stranu takové spolky nebo nadace skutečného majitele mají a musejí jej zapsat.

Kde najdu zápis v Evidenci?

Evidence je veřejně dohledatelná. Vyhledávat v ní můžete zde.

Kdy musím zápis provést nebo napravit?

Pakliže zápis v Evidenci neodpovídá skutečnosti, musí být se strany právnické osoby zajištěna jeho náprava. Jde primárně o odpovědnost statutárního orgánu, nikoli vlastníků podílů. Součinnost vlastníků podílů, je však leckdy nezbytná.

Jak mám změnu či nápravu v Evidenci provést?

Zápis do Evidence lze provést buď zvláštním řízením u soudu nebo oslovením notáře. V obou případech je třeba doložit vlastnickou strukturu společnosti. Oba způsoby zápisu jsou též zatíženy poplatkem. V praxi lze vždy doporučit obrátit se spíše na notáře, jelikož jeho přístup bude vždy individuální.

Posouzení, zda je zápis v pořádku může být zejména u zahraničních vlastníků složité. V takovém případě je vhodné do procesu posouzení zapojit advokáta.

Co hrozí, když zápis v Evidenci není v pořádku?

Sankce, které zákon stanoví za nesprávný zápis (tzv. nesrovnalost), mohou být pro fungování společnosti velmi významné. Není-li skutečný majitel v Evidenci zapsán, nesmí mu společnost vyplatit podíl na zisku. Takový člen, společník či akcionář současně až do nápravy zápisu v Evidenci nedisponuje hlasovacími právy. Hlasování, v nichž je uplatnil, tak mohou být zpětně napadena jako neplatná.

Zákon také stanoví možnost za nesrovnalosti v zápisu uložit pokutu až 500.000,- Kč.

Závěr a doporučení

Každé právnické osobě doporučujeme nejprve zkontrolovat svůj zápis v Evidenci skutečných majitelů. Naleznete-li nesrovnalost, anebo si nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám i s naším spolupracujícím notářem pomůžeme s uchopením této nezbytné agendy.

 

Zajímají-li Vás průběžné novinky z oblasti práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email