Jakmile je zcela zřejmé, že pokusy o záchranu vztahu jsou již bezpředmětné, nezbývá než přistoupit k rozvodu manželství. Je však na rozhodnutí manželů, zda se rozvedou bez tzv. praní špinavého prádla. Na obě varianty se podíváme v druhém díle seriálu o roli rodinného advokáta v rozvodovém řízení.

Bez rozsudku o dětech to nepůjde

Hned na úvod je třeba zmínit, že pokud mají manželé nezletilé děti, je třeba nejdříve vyřešit úpravu poměrů k těmto dětem v samostatném soudním řízení. Soud v takovém řízení může rozsudkem schválit dohodu rodičů, jsou-li rodiče schopni se na formě péče, styku a výživného domluvit, popřípadě soud sám na základě provedeného dokazování autoritativně rozhodne v nejlepším zájmu nezletilých.

Dokud není o úpravě poměrů k nezletilým vydán rozsudek, který nabyl právní moci, soud manželství nerozvede. Tato podmínka platí bez výjimky jak u sporného, tak u nesporného rozvodu.

Označení sporný a nesporný rozvod je hojně užíváno, jakkoliv s těmito termíny zákon výslovně nepočítá. Rozdílů je mezi nimi hned několik.

Sporný rozvod manželství

U tzv. sporného rozvodu je základním znakem tzv. zjišťování příčin rozvratu manželství. Při něm však mnohdy dochází k velmi rozsáhlému „praní špinavého prádla“, když se manželé snaží přesunout vinu na druhého z manželů. Soud v rozsudku shrne stanoviska stran a ze zjištěného dokazování uvede zjištěnou příčinu rozvratu manželství. S ohledem na to, že málokdy je vše zcela černobílé, je pravděpodobné, že ve věci bude podáno minimálně jedno odvolání a o rozvodu manželství bude rozhodovat soud vyšší instance.

Co když chce druhý manžel rozvodu zabránit?

I pokud by se však jeden z manželů snažil rozvodu zabránit a chtěl manželství zachovat, je vysoce pravděpodobné, že soud manželství rozvede hned při prvním nařízeném jednání. Důvodem je, že alespoň jeden z manželů bude zpravidla manželství považovat za hluboce, trvale a nenapravitelně rozvrácené, bez možnosti očekávat jeho obnovu.

V případě rozvráceného manželství má soud možnost manželství nerozvést pouze s odkazem na zvláštní zájem nezletilého dítěte na zachování manželství, nebo na základě zcela mimořádné okolnosti, která by rozvodem způsobila újmu některému z manželů (a to pouze po dobu tří let, kdy spolu již manželé nežijí).

Znamená sporný rozvod vždy opravdový spor?

Pro úplnost zdůrazněme, že sporný rozvod nemusí nutně vyvolat jakýkoli větší spor. Pokud jde kupř. pouze o principiální postoj, že jeden z manželů nechce souhlasit s rozvodem, ale současně necítí potřebu situaci lidově řečeno dále „rozmazávat“, i tento typ rozvodu může proběhnout zcela v poklidu a v řádu pouhých desítek minut jednání před soudem. V takovém případě nejspíš ani nebude žádnou ze stran podáno odvolání. Záleží vždy na manželích, jak se k věci postaví, ale i na typu rodinného advokáta, kterého osloví.

Nesporný rozvod manželství

U tzv. nesporného rozvodu je situace odlišná. Tato forma rozvodu manželství předpokládá, že manželé podají společný návrh na rozvod manželství, popř. že se druhý z manželů k návrhu následně připojí. Soud v takovém případě nezkoumá příčiny rozvratu manželství, respektive si pouze prověří, zda je shodné tvrzení manželů o rozvratu pravdivé. V praxi jde o jednoduchý formální dotaz, zda manželství považují i nadále za rozvrácené.

Předpoklady nesporného rozvodu

Aby však mohlo být manželství rozvedeno nesporně, musejí být splněny následující tři podmínky:

  • manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí;
  • manželé se dohodli na úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil;
  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, bydlení a případně i výživného rozvedeného manžela pro dobu po rozvodu.

Pokud tyto podmínky zobecníme, je tzv. nesporný rozvod možný tehdy, když se na tom oba manželé dohodnou a pokud manželé mezi sebou mají vyřešeny záležitosti ohledně dětí a majetku. Časový horizont jednoho roku bývá překážkou jen zřídkakdy, neboť „nežití“ zákon chápe tak, že alespoň jeden z manželů již manželské soužití nechce obnovit, ačkoli spolu manželé kupř. ještě stále sídlí rodinnou domácnost. Tento subjektivní pocit většinou alespoň jeden z manželů již šest měsíců pociťuje.

Průběh jednání před soudem u nesporného rozvodu

Tím, že jsou soudu předloženy všechny potřebné dokumenty zpravidla předem, samotné jednání o rozvodu manželství nesporným způsobem již bývá administrativní formalitou, která mnohdy netrvá déle než 15-20 minut. Při jednání již manželé soudu v zásadě pouze potvrdí, že vše, co soudu zaslali, je pravdivé a na rozvodu manželství trvají.

Nesporný rozvod bez soudního jednání

V poslední době je čím dál častější, že soudy přistupují i na návrh obou manželů, aby soud uskutečnil rozvod manželství bez nařízení jednání, a tedy bez osobní účasti manželů, popř. jejich právních zástupců. Pokud jsou všechny dokumenty v příslušné formě obsahem spisu, soudní praxe se postupně přiklání k názoru, že taktový postup je možný. Tuto změnu v přístupu soudů jako rodinní advokáti vítáme, neboť šetří náklady, čas a nervy nejen manželů, ale i již tak přetížených soudů.

Zásadní výhodou tzv. nesporného rozvodu je i nepřípustnost odvolání manželů proti vydanému rozsudku. Po doručení rozvodového rozsudku oběma manželům tak rozsudek nabývá právní moci a řízení je skončeno.

Závěr

Jakou cestou se některý z manželů či oba společně vydají, je samozřejmě ve výsledku jejich rozhodnutí. Je úkolem rodinného advokáta klientovi nastínit různé cesty řešení a prověřit, zda je nezbytně nutné se dlouze topit v něčem, co již zachránit nelze nebo naopak nasměrovat energii do nové produktivní kapitoly života. Budete-li se chtít poradit, jakou cestu zvolit, jsme Vám rádi k dispozici.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti rodinného práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email