V každém SVJ nalezneme jednotku, kterou vlastní manželé. Vlastnictví jednotky pak spadá zpravidla do jejich SJM (společné jmění manželů). Jak se pak takové SJM chová v případě hlasování na shromáždění? A co per rollam v době pandemie COVID-19?

Nejvyšší soud ČR vydal dne 11.3.2020 usnesení sp.zn. 26 Cdo 1859/2019, kterým podrobněji vykládá zákonné ustanovení § 1185 odst. 2 obč. zák., které danou problematiku upravuje.

Manželé jsou povinni zmocnit pro hlasování na shromáždění společného zástupce. Zmocnění může být písemné, ústní, a dokonce i konkludentní (tedy na shromáždění dorazí jen jeden manžel). Vyžaduje‑li se písemná nebo předchozí dohoda manželů, a tito se nedohodnou, nebude zde dle Nejvyššího soudu nikdo, kdo by mohl jejich hlasovací právo vykonat, a tudíž nebude možné hlas připadající na jejich jednotku ze strany SVJ vůbec započítat.

Nejvyšší soud také jednoznačně zakazuje, aby SVJ hlas připadající na jednu jednotku rozdělilo a započítalo jen poměrně, či část pro a část proti.

A co při hlasování per rollam? Nad rámec shora popsaného rozhodnutí lze z jeho závěrů uzavřít, že i při hlasování per rollam platí shora uvedené. Manželé budou i per rollam hlasovat skrze společného zástupce. Není-li tento zástupce předem zapsán v seznamu vlastníků vedeném SVJ, lze jej určit i přiložením písemného zmocnění k hlasovacímu lístku.

V každém případě však vždy čtěte pozorně stanovy Vašeho SVJ.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

 

Print Friendly, PDF & Email