Vládní opatření proti šíření koronaviru jsou pravidelně prodlužována a zatím není jasné, kdy dojde k jejich rozvolnění. Spolu s tím se zvyšuje pravděpodobnost, že v období pandemie skončí funkční období představenstva družstva, jakož i jiných orgánů právnických osob.

Jak se ale v době pandemie vypořádat s volbou nových členů?

Volba nového představenstva per rollam

První možností je volba pomocí hlasování per rollam. Jak už jsme psali v předchozím článku, v současné době může družstvo využít hlasování per rollam i tehdy, pokud stanovy družstva tuto formu rozhodování výslovně neupravují.

Tuto možnost dává tzv. lex covid[1]. Ten se do konce roku 2020 využije v případě, že byla vyhlášena mimořádná opatření při epidemii, která znemožňují nebo podstatně znesnadňují konání zasedání orgánu právnické osoby.

Automatické prodloužení funkčního období představenstva

Druhou možností je využití automatického prodloužení funkčního období v době pandemie.

Lex covid funkční období představenstva automaticky prodlužuje nejen po dobu trvání mimořádných opatření, ale i na dobu 3 měsíců od jejich skončení. A to i tehdy, pokud funkční období představenstva uplyne v době jednoho měsíce od skončení těchto opatření.

Co když ale člen představenstva s prodloužením funkčního období nesouhlasí?

V takovém případě musí svůj nesouhlas doručit družstvu před uplynutím svého řádného funkčního období. Učiní-li tak, jeho funkční období se neprodlouží a členství v představenstvu zanikne.

A co s uvolněným místem po členu představenstva?

Na uvolněné místo v takovém případě nastoupí náhradník, pokud byl dle stanov družstva zvolen. Nemá-li družstvo náhradníky, může být nový člen představenstva v současné době kooptován (dočasně zvolen do zasedání další členské schůze) i tehdy, pokud to stanovy družstva výslovně neumožňují. S kooptací musí souhlasit všichni zbývající členové představenstva, neurčí-li stanovy jinak.

Ale pozor, kooptace je možná pouze tehdy, pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu.

Závěr

Závěrem poznamenáváme, že automatické prodlužování funkčních období platí nejen pro představenstvo a ostatní orgány družstva, ale rovněž i pro orgány dalších právnických osob, jako jsou s.r.o., a.s., ale kupř. i spolky a SVJ.

Pokud si nebudete jisti, zda se na Vás opatření vztahují, budete-li potřebovat stanovisko pro problémové družstevníky či chtít kupř. pomoc s hlasováním per rollam, jsme Vám rádi k dispozici.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti družstevního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.

[1] Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email