Objednali jste si zboží, které nedorazilo ve stavu, v jakém mělo? Dostali jste dárek a je rozbitý? Jak tyto situace správně řešit, jak ji správně uchopit? Seznamte se s právními aspekty takových případů.

Co se rozumí vadou?

Právo klasifikuje výše popsanou situaci jako vadu věci. Vadou rozumíme takovou vlastnost zakoupeného zboží, pro kterou tato neslouží k obvyklému účelu či účelu patrnému ze smlouvy. Vadou je tedy například dodání menšího množství zboží, vady obalu, resp. zabalení věci v rozporu s ujednaným či obvyklým způsobem či vady v dokladech nutných pro užívání věci (př. skříň bez návodu k sestavení apod.). Vadou je i absence vlastnosti přímo ujednané ve smlouvě. Koupili jste například notebook pro vaše dítě za účelem účasti na online výuce, kterému nefunguje webkamera? Notebook nesplňuje svůj účel a vy můžete uplatnit své právo z vadného plnění.

Jak postupovat při zjištění vady?

Postupujte především rychle a včas začněte situaci řešit. Existují maximální lhůty, v nichž lze vadu uplatnit. Ta obecná činí 6 měsíců, jde však o povahu výrobku a jeho stav při předání, aby bylo možno lhůtu určit přesně. Pokud je vada kryta smluvní zárukou, nahlaste ji pak nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruky. V obou případech však bezodkladně po jejím zjištění. Pokud není vada věci oznámena včas, vaše právo z vadného plnění zaniká. Současně mějte na paměti, že pokud vám v souvislosti s uplatněním reklamace vzniknou jakékoliv náklady, máte právo na jejich náhradu, jsou-li účelně vynaloženy. I pro jejich uplatnění je stanovena krátká lhůta (1 měsíc).

Na co máte nárok?

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (tedy porušením tak závažným, že kdybyste o něm věděli, vůbec byste smlouvu neuzavřeli), máte právo na:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady,
  • odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • nebo na právo odstoupení od smlouvy.

Jaký nástroj právní ochrany si zvolit?

Volba postupu je primárně na vás. Svou volbu však musíte sdělit při oznámení vady, resp. bez zbytečného odkladu po takovém oznámení. Doporučujeme tak před oznámením vady pečlivě zvážit, jaký nástroj právní ochrany pro vás bude v dané situaci nejvhodnější, neboť svou volbu poté nemůžete bez souhlasu prodávajícího jednostranně změnit. Pokud volbu neučiníte a ve lhůtě ji neoznámíte, budete moci uplatňovat práva z nepodstatného porušení smlouvy.

Co je nepodstatné porušení smlouvy?

Nepodstatným porušením je takové porušení, které není porušením podstatným. Jde tedy o méně závažné nedostatky a vady koupeného zboží. V pochybnostech se vždy předpokládá, že jde o porušení nepodstatné.

Práva z vadného plnění nepodstatným porušením smlouvy

Pokud je vada věci pouze nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na:

  • odstranění vady,
  • anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nicméně, budete-li se svým reklamačním nárokem odmítnuti, jste oprávněni žádat i vrácení peněz (tedy od smlouvy odstoupit). Rozdíl oproti podstatnému porušení tak spočívá v nutnosti vyčerpat před odstoupením od smlouvy možnost slevy či opravy vady věci.

Pořádně si věc prohlédněte!

Co poradit závěrem? V době koupě se přesvědčte podle možností sami o vlastnostech věci, kterou si chcete pořídit. Platí, že nemáte právo na práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavírání smlouvy (při koupi). Můžete také požádat prodávajícího o předvedení věci, pokud je její provoz technicky obtížný.

Nebojte se vadu uplatnit, pokud se objeví v souvislosti s jejím užíváním!

Je pravda, že pokud vada věci bude způsobena vaším chováním či opomenutím, na uplatnění práv z vadného plnění není nárok. Příkladem může být nazouvání bot přes zavázané tkaničky, či případ, kdy ledničku necháte otevřenou. Nicméně, chováte-li se v souladu s návodem a užíváte-li věc standardně, právo z vadného plnění máte možnost uplatnit. Prodávající zde nese důkazní břemeno, neboť musí dokázat, že jste s věcí nenakládali tak, jak jste měli.

Přišlo vám zcela jiné zboží nebo požadujete z jiného důvodu odstoupení od smlouvy? Jak v tomto případě postupovat se dočtete zde.

Naše advokátní kancelář vám vždy ráda poradí nejen ve výše uvedených záležitostech.

Zajímají-li Vás průběžné novinky z různých oblastí práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email