V posledním díle seriálu věnovanému novelizaci zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce (zákoník práce) se budeme věnovat změnám v právní úpravě dovolené. Tato právní úprava nabyde účinnosti ke dni 1.1.2021.

Změna koncepce dovolené

Dovolená se dnes stanovuje pouze s ohledem na odpracované směny, a to bez ohledu na jejich délku. Problém tak nastává zejména u zaměstnanců s rozvrženou pracovní dobou např. 10h denně po dobu jednoho týdne a 5h denně po dobu druhého týdne. V takovém případě může být fakticky jeden zaměstnanec zvýhodněn / znevýhodněn před jiným s ohledem na týdny, na které dovolená připadá. Samotný systém dovolené je rovněž komplikovaný, když rozeznává tři typy dovolené, z nichž se každá určuje odlišně. Systém dovolené tak byl dlouhodobě kritizován. Za účelem jednoduššího a spravedlivějšího výpočtu dovolené dochází k zásadní změně její koncepce.

Nová právní úprava ruší dovolenou za odpracované dny, budeme rozeznávat pouze (i) dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část a (ii) dodatkovou dovolenou. Na poměrnou část dovolené ve výši 1/52 za každou odpracovanou týdenní dobu bude mít zaměstnanec nově nárok již po odpracování čtyř týdnů namísto současných šedesáti dnů. Zejména pak již nebude dovolená vyjadřována ve dnech, ale bude se počítat v hodinách.

Uvedeme-li na příkladu, při rozvržené 40ti hodinové týdenní pracovní době s 4 týdny dovolené bude zaměstnanci příslušet dovolená ve výši 160 hodin. Pro zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou 8 hodin týdně změna fakticky nic významného nepřináší. Ovšem pro zaměstnance, kteří mají pracovní dobu rozvrženou nerovnoměrně, a pro ty, kteří během roku změní délku úvazku či změní zaměstnání, bude výpočet dovolené podstatně spravedlivější, jelikož bude závislý na skutečně odpracovaných hodinách.

Bude-li modelový zaměstnanec s rozvrženou pracovní dobou 6h denně v sudém týdnu a 10h denně v lichém týdnu čerpat dovolenou, tak již nebude rozhodující, na který den dovolená v rámci sudých či lichých týdnů připadá. Padne-li tedy na týden o 6ti hodinové pracovní době, nepohorší si tím zaměstnanec, jelikož bude počítána podle celkových odpracovaných hodin.

Neznamená to však, že by snad mohl zaměstnanec čerpat dovolenou například po dvou hodinách. Dovolená se bude čerpat v celých směnách, výjimečně může zaměstnavatel se souhlasem zaměstnance určit dovolenou kratší, musí se však jednat alespoň o polovinu směny.

Změnu ve způsobu výpočtu dovolené pocítí zejména zaměstnavatelé, kteří tomuto musí přizpůsobit své interní systémy.

Omezení možnosti krátit dovolenou

Zaměstnavatelé budou nově omezeni v možnosti krátit dovolenou zaměstnanci za jeho neomluvenou absenci. Novelizace zákoníku práce stanoví, že bude možné dovolenou krátit pouze o počet neomluveně zmeškaných hodin. Dosavadní úprava umožňující krátit dovolenou o jeden až tři dny je tak podstatně zmírněna.

Nově již nebude možné krátit dovolenou v případě, že zaměstnanec pro překážky, které se nepovažují pro výpočet dovolené za výkon práce (dočasná pracovní neschopnost, rodičovská dovolená překračující mateřskou dovolenou, sick-days aj.), nevykonává práci po dobu 100 a více směn.

Nová úprava volí přístup zcela opačný. Tyto překážky se budou nově jako výkon práce uznávat a zohlední se jako odpracovaná doba pro vznik nároku na dovolenou. To však pouze do limitu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby (což v zásadě odpovídá 100 směnám dle současné úpravy), a to pouze pokud zaměstnanec v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby.

Dovolenou tak již nebude možné z tohoto důvodu krátit. Nárok na dovolenou se bude vypočítávat dle překážek v práci a jejich rozsahu. Překročí-li zaměstnanec výše uvedený limit, nárok na dovolenou mu za daný kalendářní rok již vznikat nebude.

Duální režim dovolených

Všem zaměstnavatelům doporučujeme do konce roku 2020 nařídit zaměstnancům veškerou jejich zbývající dovolenou. Dle přechodných ustanovení se po určitou přechodnou dobu může režim dovolených řídit duálním režimem, tedy dle staré a nové úpravy. Nedojde-li k vyčerpání veškeré dovolené zaměstnance do konce roku 2020, a tato zbývající část dovolené bude převedena do následujícího roku, bude se řídit dle staré úpravy. Současně v průběhu roku 2021 bude vznikat právo na dovolenou, která však již bude počítána dle odpracovaných hodin.

Nařízením veškeré zbývající dovolené se tak zaměstnavatelé vyhnou administrativním problémům se zajištěním funkčního systému evidujícího výměru dovolené v obou režimech. Zároveň zaměstnavatelům doporučujeme se již co nejdříve připravovat na přizpůsobení interních systémů výpočtu dovolené na hodinovou bázi.

Závěr

K 1.1.2021 nabyde účinnosti zásadní změna v koncepci dovolené. Zaměstnanci a zejména pak zaměstnavatelé, kteří musí této nové úpravě podřídit své interní systémy pro výpočet dovolených, by se měli co nejdříve s nosnými změnami seznámit.  Změnu hodnotíme velice příznivě, jelikož bude mít příznivý dopad na spravedlivý způsob čerpání dovolené.

Touto asi nejdůležitější změnou zákoníku práce uzavíráme tento třídílný seriál. Vyvstane-li u Vás potřeba konzultovat některou z právních otázek pracovního práva, neváhejte se na nás obrátit.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJpracovního práva, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email