Dne 19.1.2021 byl Parlamentem ČR přijat nový zákon o Evidenci skutečných majitelů. Mnohá SVJ na schválení tohoto nového zákona netrpělivě čekala, a to z prostého důvodu – zákon nově mění postavení společenství vlastníků a mění i jejich povinnosti ve vztahu k této evidenci. Jak přesně? Pojďme si představit podrobnosti.

SVJ bez skutečného majitele

Nový zákon, který má číslo 37/2021 Sb., nahrazuje celou část pátou zákona o veřejných rejstřících, kde byla Evidence skutečných majitelů doposud upravena. Dosavadní právní úprava totiž nebyla funkční, chyběly jí jakékoli sankce a byla tak takřka nevymahatelná. Novela tak znamená pro Evidenci skutečných majitelů zcela samostatnou i přehlednější právní normu.
Ustanovení § 7 tohoto nového zákona pak stanoví, které právnické osoby „skutečného majitele“ nemají. Jde o nevyvratitelnou právní domněnku, díky které jsou zde uvedené právnické osoby z Evidence skutečných majitelů zcela vyňaty. Konkrétně pak pod písmenem n) v tomto ustanovení zákona nalezneme i společenství vlastníků jednotek.

Co tedy shora uvedené znamená v praxi?

SVJ, jakožto právnická osoba nemající ze zákona „skutečného majitele“, se tedy již nemusí do této evidence zapisovat. Nemusí se zapisovat ani při vzniku, ani při jakékoli změně či při změně vlastnictví jednotky konkrétní osobou. Z evidence jsou SVJ zcela vyňata a žádné povinnosti vůči evidenci nemají.
SVJ, která byla doposud v Evidenci skutečných majitelů zapsána, budou s ohledem na shora uvedenou nevyvratitelnou právní domněnku z evidence vymazána, a to automaticky.

Účinnost až od 1.6.2021

Závěrem snad jen zajímavost. Nový zákon, ač již platný, nabude tzv. účinnosti (tedy praktické proveditelnosti) až dne 1.6.2021. Až od tohoto dne tak platí vše shora uvedené. Povinnost pro SVJ se zapsat do evidence tak přestane platit až 1.6.2021.
Nicméně, s ohledem na to (jak už bylo řečeno v úvodu), že současný, až do konce května platný zákon, neobsahuje sankce za neprovedení zápisu, není třeba se ve zbývajícím čase znepokojovat a SVJ narychlo zapisovat. Jak uvádí samo Ministerstvo spravedlnosti, společenstvím vlastníků jednotek se doporučuje se zápisem do Evidence skutečných majitelů vyčkat do doby účinnosti nového zákona, aby zápis neprováděla zbytečně.
Naše advokátní kancelář se k tomuto doporučení pro SVJ připojuje. S ohledem na vše výše uvedené, nechť SVJ vyčkají dne 1.6.2021, kdy povinnost se zapisovat do Evidence skutečných majitelů zanikne.

Zajímají-li Vás průběžné novinky (nejen) z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email