Pro všechny osoby pracují v České republice přinášíme shrnující informace o novele zákoníku práce, která je účinná od 1.10.2023, resp. 1.1.2024. Novela přináší významné změny relevantní jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou hlavní body této novely a jak mohou ovlivnit váš pracovní život.

Hlavní cíl novely

Hlavním cílem novely zákoníku práce je implementovat směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), zejména směrnici č. 2019/1158 (Work-life balance) a směrnici č. 2019/1152 (Transparentní pracovní podmínky). Tato novela si klade za cíl:

 • posílit pozici zaměstnanců,
 • zvýšit práva zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti a obecně přiblížit tyto dohody režimu pracovního poměru,
 • poskytovat zaměstnancům úplné a komplexní informace,
 • podporovat digitalizaci v pracovněprávních vztazích,
 • zjednodušit doručování písemností.

Současný stav

Novela již byla schválena a publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Většina ustanovení vstoupila v účinnost od 1.10.2023, vybraná ustanovení týkající se především dohody o provedení práce (DPP) a dohody o provedení činnosti (DPČ) pak budou účinná od 1.1.2024.

 

Informační povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé musí nově písemně nebo odkazem na příslušný předpis (i interní) zpravit zaměstnance o:

 • informacích o zaměstnavateli, včetně povahy vykonávané práce a místa jejího výkonu,
 • době trvání a podmínkách zkušebního doby (pokud je sjednána),
 • rozsahu a pravidlech práce přesčas,
 • postupu při ukončení pracovního poměru, včetně dohody o odstupném,
 • možnostech dalšího vzdělávání, pokud jsou tyto nabízeny zaměstnavatelem,
 • minimální době odpočinku v průběhu dne a týdne, poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech,
 • orgánu sociálního zabezpečení, kam zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance.

Lhůta pro poskytnutí těchto informací byla zkrácena ze stávajícího 1 měsíce na 7 dní ode dne vzniku pracovního poměru. Jakmile dojde ke změnám v těchto informacích, zaměstnavatel je povinen zaměstnance okamžitě informovat, nejpozději však před vstupem těchto změn v platnost.

 

Práce na dálku (Home Office)

Home Office je nyní povolen pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (s výjimkou práce na dálku nařízené zaměstnavatelem na základě opatření orgánu veřejné moci dle příslušného zákona). Tato dohoda o home office může být ukončena písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s patnáctidenní výpovědní lhůtou (délku výpovědní lhůty si však strany mohou upravit odlišně), a to i bez uvedení důvodu. Současně lze v dohodě o práci na dálku sjednat, že je dohoda tzv. nevypověditelná a zavádí pro zaměstnance stálý home office (právo ukončit takový závazek písemnou dohodou zůstává zachováno).

Změny se dotkly i náhrady nákladů zaměstnance spojených s prací na dálku. Výše náhrady nákladů se stanoví:

 • v zaměstnancem prokázané výši, nebo
 • ve výši paušální částky dle zákona (lze sjednat dohodou se zaměstnancem nebo interním předpisem zaměstnavatele, nebo
 • lze nově se zaměstnancem sjednat, že se náhrada nákladů poskytovat nebude (zcela či částečně).

Náhrada nákladů v případě home office u tzv. „dohodářů“ (DPP, DPČ) je možná pouze tehdy, byla-li se zaměstnavatelem sjednána.

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

Novela zákoníku práce v mnohém upravuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. DPP a DPČ).

Zaměstnavatelé mají nově povinnost tzv. „dohodářům“ nově rozvrhovat pracovní dobu, a to alespoň tři dny před začátkem směny nebo období, na které je pracovní doba rozvržena, pokud dohoda neobsahuje jiné ujednání.

Zaměstnanci z DPP či DPČ, kteří pracovali pro zaměstnavatele po dobu alespoň 180 dnů v posledních 12 měsících, mohou písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel je nově povinen na tuto žádost reagovat a poskytnout odůvodněnou odpověď.

Dojde-li ke změně typu pracovního poměru, platí pro tyto pracovníky podobná pravidla týkající se informací jako pro zaměstnance v klasickém pracovním poměru.

Další nejvýraznější změny v právním režimu DPP a DPČ shrnujeme v následujícím textu.

 • Dovolená a pracovní doba

Od 1.1.2024 bude zaměstnancům pracujícím na základě DPP nebo DPČ vznikat právo na dovolenou. Podmínkou vzniku práva na dovolenou je, že pracovněprávní vztah založený příslušnou dohodou trval nepřetržitě po dobu minimálně 28 kalendářních dní a zaměstnanec pro účely výpočtu dovolené odpracoval v tomto roce alespoň čtyřnásobek tzv. fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby.

 • Překážky v práci

Zaměstnanci z DPP nebo DPČ mají v případě překážek v práci (§ 199, § 200 § 205 zákoníku práce; např. osobní překážky, svatby, lékařské prohlídky aj.) nárok na náhradu odměny z dohody po dobu trvání překážek pouze tehdy, bylo-li toto právo předem sjednáno.

 • Příplatky a náhrady

Novela zákoníku práce také upravuje příplatky a náhrady pro zaměstnance z DPP nebo DPČ, kteří pracují mimo standardní pracovní dobu (ve svátcích, o víkendech, v noci) nebo ve ztížených pracovních podmínkách. Tito zaměstnanci mají nárok především na příplatek nebo náhradní volno.

 

 

 

Doručování dokumentů a digitalizace

Novela výrazně zjednodušuje doručování některých druhů písemností. Určité dokumenty (písemnosti) mohou být doručovány elektronicky za předpokladu, že zaměstnanec k tomuto udělil písemný souhlas. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o podmínkách doručování a zaměstnanec může svůj souhlas kdykoli odvolat (§ 335 zákoníku práce).

Doručování do „vlastních rukou“ je nově vyžadováno toliko v případě:

 • výpovědi,
 • okamžitého zrušení pracovního poměru,
 • zrušení ve zkušební době
 • a dalších písemností tkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených DPP nebo DPČ (vyjma dohody o rozvázání pracovního poměru nebo vztahu z DPP a DPČ),
 • odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa,
 • mzdového výměru nebo platového výměru.

Jiné písemnosti je zpravidla možné doručit mnohdy jednodušší elektronickou cestou. Nově lze takto sjednat i například pracovní smlouvu, provádět její změny, nebo uzavřít DPP či DPČ. Uvedené změny jistě pozitivně přispějí ke zjednodušení HR agendy zaměstnavatelů.

Zaměstnanci s dětmi a pečující osoby

Změny se dotknou i ustanovení týkajících se práv zaměstnanců pečujících o děti do 15 let, těhotných zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o osoby závislé na péči ve stupních II., III. a IV. Zaměstnavatel je povinen v případě, že nevyhoví žádosti této skupiny zaměstnanců o úpravu pracovní doby, své zamítavé rozhodnutí písemně odůvodnit.

Nově mohou o práci na dálku žádat zaměstnanci pečující o dítě do 9 let věku, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o osoby závislé na péči ve stupních II., III. a IV. A pokud zaměstnavatel takové žádosti nevyhoví, musí své rozhodnutí opět písemně odůvodnit.

 

Tato novela zákoníku práce přináší významné změny, které jsou výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Doporučujeme vám, abyste se s těmito novinkami seznámili. Pokud máte otázky nebo potřebujete pomoc, rádi vám poskytneme podporu.

 

Zajímají-li Vás průběžné novinky i z jiných právních oblastí, přihlaste se k našemu newsletteru v pravé dolní části stránky.


Jiří Janoušek právní služby a advokátní kancelář Janoušek

JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Print Friendly, PDF & Email