Úvod

Správné sepsání a platné pořízení závěti může po smrti každého člověka sehrát zásadní roli, ač si to možná mnozí z nás ani neuvědomují. Rozhodnutí, zda sepsat, či nesepsat závěť, by tak vždy mělo být odpovědné. Ne vždy je toto rozhodnutí potřeba učinit až na sklonku života. Naopak, včasné uspořádání svého jmění po smrti by mělo patřit k řádnému hospodaření každého z nás. Pokud se tedy pro sepsání závěti člověk rozhodne, jak na to?

Úvodem je třeba říci, že se jedná o jednostranné právní jednání. To znamená, že k sepsání závěti je potřeba jen vůle budoucího zůstavitele (tak se říká člověku, který sepisuje závěť). Nikdo další nemá právo do sepisování závěti zasahovat. Důležitá je skutečnost, že v závěti budoucí zůstavitel tzv. pořizuje (rozhoduje) o svém jmění, tedy o svém majetku. Není zde prostor pro vyslovení posledních přání ani rozloučení. Takto lze pořídit závěť buď o veškerém svém majetku, nebo jen o jeho části.

 

Závět sepsaná vlastní rukou – holografně

Závěť lze sepsat vlastní rukou (holografně), tedy celý text (včetně nadpisu) sepsat samostatně. Jedná se o nejběžnější způsob sepisování závětí. Takto sepsaná závěť musí být nejen obsahově správná, ale i dobře čitelná.

 

Závěť sepsaná na počítači – alografně

Mnozí lidé dnes budou upřednostňovat sepsání závěti na počítači (nebo si stáhnou vzor závěti z webu) a její vytištěnou verzi podepíšou. Způsob takto pořízené závěti (alografně) je sice v souladu se zákonem, nicméně je třeba splnit přísnější podmínku, že při sepsání závěti musí být současně přítomni dva svědci. Tito musí být v závěti identifikováni. Když svědci nebudou přítomni, závěť bude neplatná. Zároveň je nezbytné vědět, že svědkem nemůže být kdokoli. Je třeba upozornit, že právě takovéto závěti, které zůstavitel nesepíše podle pravidel, nakonec notáři považují za neplatné. Pozůstalost se poté dělí, jakoby závěť neexistovala. Proto je lepší vyhledat při jejich sepisu pomoc advokáta.

 

Závěť sepsaná veřejnou listinou

Pomineme-li v tomto článku zvláštní způsoby sepisování závětí (např. v případě nevidomého člověka nebo vojáka účastnícího se vojenské operace), zbývá závěť sepsaná formou veřejné listiny. Takovou závěť vždy sepisuje notář. Takto sepsaná závěť zůstaviteli nabízí větší jistotu, že bude dodržena, pokud v budoucnu dojde ke sporům mezi dědici. Spolupráce advokátů a notářů je zde prospěšná zejména v komplikovanějších či sporných případech. Tento způsob sepsání závěti je bezesporu tím nejvhodnějším.

Není-li si však budoucí zůstavitel jistý, jaký způsob (tedy která forma) je pro něj nejvhodnější, vždy je správným řešením poradit se s advokátem, který vhodnou formu doporučí.

 

Závěr

Závěť je samozřejmě možné po jejím sepsání kdykoli odvolat, zrušit, změnit či doplnit. Nejedná se o neměnný dokument. Sepsáním nové závěti se automaticky ruší závěť původní, ale pozor: jen v tom rozsahu, v němž vedle sebe závěti nemohou obstát. Je tak vždy třeba dávat dobrý pozor, co přesně a jakým způsobem budoucí zůstavitel v závěti mění.

V neposlední řadě dodejme, že v životě člověka existují i situace, kdy je lepší závěť nesepisovat. V takovém případě by měl budoucí zůstavitel dobře zvážit, kdo a v jakém poměru po něm jednou bude jeho jmění dědit.

Závěrem doplňme snad jen jedno. V době, kdy je závěť používána a vykládána, mezi námi již není ten, jehož vůli vyjadřuje; ten, kdo by řekl, „jak to vlastně myslel.“ Proto je vždy vhodné poradit se při sepisování závěti s osobou, která je právně vzdělaná a má příslušnou profesní zkušenost. Předejde se tak rizikům s děděním spojeným. Naše advokátní kancelář je Vám svým profesionálním přístupem v této problematice ochotně k službám.


JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email