V těchto rekordně horkých letních dnech (a nocích) každému z nás tane na mysl slovo: “klimatizace“. Pokud uvažujete o pořízení klimatizace v domě v bytovém spoluvlastnictví a chcete si dopřát odpočinek a načerpat novou energii, je důležité předem zvážit několik právních a praktických hledisek, abyste předešli potenciálním problémům a konfliktům.

 

Na úvod zmiňujeme, méně pravděpodobnou variantu, že bytový dům má klimatizační systém jako takový. Potom je jeho provozovatelem SVJ a jeho provoz a správu upravuje občanský zákoník v souvislosti se správou domu a v jeho mezích stanovy.

 

Klimatizace v bytě

 

Zaměříme se na situaci, kdy vlastník má v úmyslu instalovat v jednotce klimatizaci, a to tzv. klimatizaci splitovou, která je tvořena vnitřní a venkovní jednotkou. Tato klimatizace se typicky umísťuje na balkon, fasádu domu, nebo na střechu. V takovém případě je nutné předem zohlednit několik hledisek.

 

Hledisko “dovolenosti” / stavební předpisy

 

Při pořizování klimatizace v bytovém domě je nutné brát v úvahu konkrétní stavební podmínky. I když klimatizace obecně nepotřebuje stavební povolení, v některých případech může být stavební povolení potřeba a rovněž předchozí stanovisko příslušného orgánu veřejné moci, zejména pokud se jedná o památkovou zónu nebo nemovitou kulturní památku. Doporučujeme konzultovat záměr s příslušným stavebním úřadem.

 

Hledisko “oprávněnosti” / správa bytového domu

 

Vlastník jednotky nemůže o své vůli zasahovat, nebo svou činností v bytě přesahovat do společných částí domu. K tomu potřebuje souhlas SVJ (podle povahy souhlas shromáždění nebo statutárního orgánu).

 

Fasáda (vnější stěna domu) a rovněž střecha je společnou částí domu. Pokud stanovy příslušného SVJ nestanovují v tomto směru nic konkrétnějšího, je možné dovodit, že postačuje souhlas statutárního orgánu SVJ (typicky výboru).

 

Pro umístění vnější klimatizační jednotky do prostoru balkonů je důležitou otázkou, zda v daném bytovém domě jsou balkony společné části domu, nebo zda náležejí k příslušné bytové jednotce. Pokud jsou balkony vymezeny jako společné části domu, platí to stejné, co o fasádě a střeše. Pokud balkon společnou částí domu není, je přesto vhodné způsob instalace předem projednat s SVJ.

 

Hledisko “sousedské” / přiměřenost poměrů

 

Bez ohledu na shora uvedené, na umístění a provoz klimatizace z bytové jednotky dopadají také pravidla občanského zákoníku o sousedských vztazích. Vlastník jednotky může spravovat a užívat byt a společné části, avšak s ohledem na práva vlastníků ostatních jednotek, kteří jsou stejně tak spoluvlastníky společných částí.

 

Je nutné se zdržet všeho, co obtěžuje jdoucí nad míru přiměřenou místním poměrům (odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiných podobných účinků – imisí). Vlastník jednotky a spoluvlastník společných částí domu se musí zdržet rovněž toho, co ztíží jinému vlastníku jednotky výkon jeho práv k vlastní jednotce a společným částem domu.

 

Prakticky to např. znamená, že vlastník bytu s klimatizací musí dodržet hygienický limit ekvivalentní hladiny hluku akustického tlaku (40 dB v noční době a 50 dB v denní době). Podobně nesmí např. odvádět horký vzduch do oken nebo na balkon sousedního bytu.

Co doporučujeme

 

Vlastníkům bytů lze jen doporučit, aby si před pořízením splitové klimatizace předem zajistili souhlas výboru SVJ (nebo shromáždění pokud to stanovy vyžadují). Předejde se tím záludnostem, které vyplývají z právní úpravy společných prostor a konkrétního dobového prohlášení vlastníka, kterým byl dům rozdělen na jednotky.

 

Doporučujeme také zahrnout režim umístění a provozu klimatizace do stanov SVJ, aby byl postup jednoznačně definován a předešlo se konfliktům.

 

 

S profesionálním poradenstvím v této oblasti můžete zajistit plynulou instalaci klimatizace a udržet příjemnou atmosféru v domě i ve všedních horkých letních dnech.


 

JUDr. Jiří Janoušek | advokát

jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Print Friendly, PDF & Email