Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti s přijetím opatření vyhlášených Vládou ČR vztahujících se
k mimořádným opatřením v rámci preventivních kroků proti šíření viru COVID-19. Jsme si vědomi, že vzhledem k velkému počtu bezpečnostních omezení jste postaveni před nelehké úkoly, na kterých již určitě intenzivně pracujete.

V souvislosti s touto situací si Vám dovolujeme zaslat několik základních doporučení, která je třeba mít na paměti: (*)

a)práce z domova: Vláda ČR doporučila zaměstnavatelům, kde je to možné, zajistit možnost vykonávat práci z domova. Práci z domova nelze zaměstnancům nařídit, možné je to pouze na základě dohody.

b)překážka v práci: Zaměstnancům lze nařídit, aby se po určitou dobu nedostavovali do zaměstnání, jelikož zde existuje překážka v práci. V takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.

c)program COVID: Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje bezúročné úvěry malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Bezúročné provozní úvěry v rozmezí 500 tis. až 15 mil. Kč budou moci podnikatelé využít např. na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k profinancování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.

Stav k 20.3.2020: Program COVID zastaven. Od zahájení programu přijala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přes 3 200 žádostí, načež byl program bezúročných půjček zastaven. Kvůli přehlcení programu tak nebudou další žádosti přijímány. ČMZRB však společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje pokračování podpory podnikatelů, a to novou formou programu COVID II.

Program COVID II: Původní program bude transformován do nové verze tak, aby mohl být podpořen větší počet projektů – zejména těch menších. Žádat budou moci rovněž i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jak vyplývá ze zpráv ČMZRB, podpora má být realizována zapojením komerčních bank a jejich zdrojů, přičemž v rámci programu COVID II se budou žadatelům poskytovat záruky za provozní úvěry, jejichž minimální hranice bude stanovena na 10 tis. korun a maximální na 15 mil. korun. Záruky budou krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a zároveň bude žadatel moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení má být tři roky. Spuštění programu COVID II se předpokládá do dvou týdnů, tedy začátkem dubna letošního roku.

d)neplacené volno: Zaměstnanci nemohou být nuceni, aby si brali neplacené volno bez náhrady mzdy.

e)plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob: Všem daňovým poplatníkům je umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, tedy do 1.7.2020,
a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

f)kontrolní hlášení k DPH: Při podání žádosti o prominutí budou úroky z prodlení, úroky z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč vzniklé za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 prominuty.

g)prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně: Daňový subjekt musí individuálně požádat o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokázat důvody jakkoliv související s koronavirem – onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců. Správní poplatek za takovou žádost podanou do 31.7.2020 je plošně prominut.

Situaci pro Vás budeme nadále sledovat a o dalších zásadních změnách informovat. Naše advokátní kancelář veškerá opatření, jejich právní dopady a případné sankce analyzuje a pravidelně kontroluje, jsme tak připraveni poskytnout veškerou asistenci.

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit, při řešení jakéhokoli vyvstalého problému Vám poskytneme naše právní služby.

(*) Zmíněná doporučení mohou v konkrétních případech podléhat dalším podmínkám a náležitostem, nejedná se tedy o doporučení, která lze bez dalšího aplikovat. Před realizací doporučujeme konzultaci s advokátem.

Print Friendly, PDF & Email