• AK JANOUŠEK

  Vaše německojazyčná advokátní kancelář v Praze

  Právní služby s mezinárodním přesahem

  AK Janoušek advokátní kancelář a právní služby
 • AK JANOUŠEK

  Vaše německojazyčná advokátní kancelář v Praze

  Právní služby s mezinárodním přesahem

  AK Janoušek advokátní kancelář a právní služby

Jsme česká advokátní kanceláří, která se specializuje na poskytování právních služeb německy hovořícím klientům. Naši advokáti jsou experti v poskytování právních služeb v němčině i češtině. Náš široký záběr v oblastní civilního práva zahrnuje vedení sporů, dědické právo, právo bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, rodinné právo, právo nemovitostí, GDPR a softwaru.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

Máme mladý tým! Při poskytování poradenství tak úspěšně spojujeme flexibilitu, názorovou otevřenost i perspektivnost mladších kolegů dohromady se zkušenostmi advokáta s více než 15letou právní praxí. Při poskytování právních služeb samozřejmě spolupracujeme s notáři i soudními exekutory. Zajišťujeme i služby odborníků z jiných oblastí, jako jsou realitní makléři, daňoví a finanční poradci, auditoři, účetní, znalci a tlumočníci za účelem komplexního zajištění potřeb klientů. Mezi naše klienty patří individuální klientela, mezinárodní či ryze české společnosti.

Německy mluvící klient

Svou právní specializaci věnujeme německy mluvícím klientům v České republice, kterým jsme schopni dopřát nadstandardního zacházení v pohodlí jejich mateřského jazyka. V naší kanceláři se pojí vynikající německojazyčná kompetence s přirozeným zájmem o německy mluvící prostor, které rádi pro Vás nasadíme s naší vlastní vynikající rétorikou, exkluzivním vystupováním, spolehlivostí, důvěryhodností a precizností.

Zastupujeme německy mluvící středostavovské firmy při soudních sporech v České republice, pomáháme fyzickým osobám při otázkách dědického práva v České republice, zajišťujeme pro naše klienty smluvní a nemovitostní transakce v České republice.

Naše síť spolupracujících německých právních profesionálů nám umožňuje účelně poskytovat právní poradenství i mimo území České republiky, a to zejména na území Německa, Rakouska a Švýcarska, kdy jde o přeshraniční případy s tzv. mezinárodním prvkem.

Při poskytování právních služeb dále spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními advokátními kanceláři, notáři a soudními exekutory. Zajišťujeme i služby odborníků z jiných oblastí, jako jsou realitní makléři, daňoví a finanční poradci, auditoři, účetní, znalci a tlumočníci za účelem komplexního zajištění potřeb klientů.

Naši advokátní kancelář naleznete taky na oficiálním seznamu německy mluvících advokátů v Praze na webových stránkách Německého velvyslanectví.

Členství/partnerství

V roce 2020 se Jiří Janoušek stal ambasadorem hamburského spolku ARIC (Artificial Intelligence Center Hamburg), který se věnuje umělé inteligenci (AI). Česká republika se tak po Estonsku stala druhým zahraničním centrem této organizace.

Cílem ARICu je propojovat podnikatele, akademiky a další zainteresované osoby, a tím podporovat rozvoj umělé inteligence a jejího praktického využití. Více informací najdete zde.

Naše kancelář úzce spolupracuje na aktuálním vývoji v oblasti AI a aktivně zavádí nejnovější poznatky výzkumu do praxe advokátní kanceláře. Našim klientům poskytujeme poradenství i co se týče zavádění systémů AI do jejich firemního prostředí, jejich regulace ve vztahu k AI Actu, výklad AI Actu a správného nastavení firemního právního řádu.

Od roku 2020 je naše kancelář členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), při jejíž pravidelných setkání se dostáváme do kontaktu s předními českými a německými firmami.

Naše kancelář je součástí pracovní skupiny Právo & Daně uvnitř komory, která v pravidelných odstupech v průběhu roku na svých setkáních reflektuje nejnovější právní trendy a jejich vliv na právní poradenství. V neposlední řadě se naše kancelář řadí mezi přispěvatele do právního newsletteru komory.

Pro všechny předsedy a členy výboru SVJ spravujeme také největší diskuzní skupinu Předsedové SVJ – výměna zkušeností.

Tato facebooková skupina čítá již téměř 1000 členů a klade si za cíl umožnit spolupráci a sdílení zkušeností mezi výbory po celé České republice. Pokud jste předseda nebo člen výboru SVJ, a ještě nejste v naší skupině, můžete tak napravit kliknutím sem.

Naše služby

Občanské právo

Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.


Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

 • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
 • spolky, nadace a ústavy
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • byty a nemovitosti
 • bezdůvodné obohacení
 • vedení soudních sporů

Právo SVJ a družstevní právo

Zajišťujeme podporu společenstvím vlastníků jednotek i družstvům v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

Pro klienty zajišťujeme:

 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • změny prohlášení vlastníka
 • sepis smlouvy o výstavbě
 • založení a vznik společenství vlastníků jednotek
 • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
 • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
 • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • výpovědi z nájmu bytu
 • spornou agendu

Právo IT a software

Ať už vyvíjíte software, zaměstnáváte vývojáře nebo software od někoho jiného objednáváte, pomůžeme Vám se smluvní dokumentací a s uchopením celého vztahu. 

 • Vývoj software a analýza 
 • Nákup a prodej software
 • Podpora a údržba software
 • Smlouvy s vývojáři-zaměstnanci
 • Smlouvy se samostatnými vývojáři
 • Licence
 • Software as a Service

Právo nemovitostí

Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

 • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
 • investic do nemovitostí
 • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
 • komplexní přípravy smluvní dokumentace
 • věcných břemen, služebností a vydržení
 • řízení před katastrálním úřadem
 • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

Obchodní právo

Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

 • právo společností
 • zakládání společností
 • zahájení podnikání v České republice
 • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
 • směnečné právo
 • spory a arbitráže
 • insolvenční právo
 • vymáhání pohledávek
 • ochranné známky

Rodinné právo

Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

 • rozvodu manželství, sporného i nesporného
 • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
 • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
 • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
 • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
 • určování otcovství
 • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
 • osvojení

Pracovní právo

Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

 • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
 • změny v průběhu pracovního poměru
 • odměňování za práci
 • pracovněprávní benefity
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

Dědické právo

Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

 • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
 • zřizování odkazů
 • vydědění
 • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
 • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
 • řízení o pozůstalosti
 • vedení dědických sporů
 • dědictví s mezinárodním prvkem

Soudní spory a arbitráže,
nesporná řízení

Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

Advokátní úschovy

Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

Naše služby

Občanské právo


Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.

Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

 • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
 • spolky, nadace a ústavy
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • byty a nemovitosti
 • bezdůvodné obohacení
 • vedení soudních sporů

Družstevní právo a SVJ

Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

Pro klienty zajišťujeme:

 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • založení a vznik společenství vlastníků jednotek
 • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
 • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
 • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • výpovědi z nájmu bytu
 • spornou agendu

Právo IT a software

Ať už vyvíjíte software, zaměstnáváte vývojáře nebo software od někoho jiného objednáváte, pomůžeme Vám se smluvní dokumentací a s uchopením celého vztahu.

 • Vývoj software a analýza 
 • Nákup a prodej software
 • Podpora a údržba software
 • Smlouvy s vývojáři-zaměstnanci
 • Smlouvy se samostatnými vývojáři
 • Licence
 • Software as a Service

Právo nemovitostí

Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

 • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
 • investic do nemovitostí
 • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
 • komplexní přípravy smluvní dokumentace
 • věcných břemen, služebností a vydržení
 • řízení před katastrálním úřadem
 • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

Obchodní právo

Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

 • právo společností
 • zakládání společností
 • zahájení podnikání v České republice
 • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
 • směnečné právo
 • spory a arbitráže
 • insolvenční právo
 • vymáhání pohledávek
 • ochranné známky

Rodinné právo

Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

 • rozvodu manželství, sporného i nesporného
 • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
 • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
 • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
 • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
 • určování otcovství
 • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
 • osvojení

Pracovní právo

Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

 • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
 • změny v průběhu pracovního poměru
 • odměňování za práci
 • pracovněprávní benefity
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

Dědické právo

Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

 • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
 • zřizování odkazů
 • vydědění
 • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
 • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
 • řízení o pozůstalosti
 • vedení dědických sporů
 • dědictví s mezinárodním prvkem

Soudní spory a arbitráže,
nesporná řízení

Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

Advokátní úschovy

Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

Jiří Janoušek právní služby a advokátní kancelář Janoušek

JUDr. JIŘÍ JANOUŠEK

ADVOKÁT

Jiří je zakladatelem AK Janoušek. V advokacii působí již od roku 2009. Jiří se zaměřuje na poskytování právních služeb v německém jazyce německy mluvícím klientům.

Jiřího znalost německého jazyka téměř na úrovni rodilého mluvčího poskytuje klientům v tomto ohledu zcela výjimečnou a nadstandardní službu v komfortu jejich mateřského jazyka.

Jeho právní specializaci tvoří vedení občanskoprávních a obchodněprávních soudních sporů a rozhodčích řízení (včetně soudních sporů s mezinárodním prvkem). K Jiřího doméně patří také poskytování právního poradenství v dědických věcech s mezinárodním prvkem a v oblasti bytového spoluvlastnictví.

Jiří poskytuje právní služby v německém, českém a anglickém jazyce.

Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Jiří je zakladatelem AK Janoušek. V advokacii působí již od roku 2009. Jiří se zaměřuje na poskytování právních služeb v německém jazyce německy mluvícím klientům.

Jiřího znalost německého jazyka téměř na úrovni rodilého mluvčího poskytuje klientům v tomto ohledu zcela výjimečnou a nadstandardní službu v komfortu jejich mateřského jazyka.

Jeho právní specializaci tvoří vedení občanskoprávních a obchodněprávních soudních sporů a rozhodčích řízení (včetně soudních sporů s mezinárodním prvkem). K Jiřího doméně patří také poskytování právního poradenství dědických věcech s mezinárodním prvkem a v oblasti bytového spoluvlastnictví.

Jiří poskytuje právní služby v německém, českém a anglickém jazyce.

Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

 

Jiří je absolventem Rakouského gymnázia v Praze, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2002.

Od roku 2003 do roku 2008 působil v bankovním sektoru. Do roku 2007 působil v Československé obchodní bance, a.s., kde se specializoval na soudní a zahraniční rozhodčí řízení a úpadkové právo. V letech 2007 až 2008 pak v Českomoravské stavební spořitelně, a.s., kde se v rámci právního oddělení zaměřoval na podporu odbytu, obchodní zastoupení a soudní řízení s ním spojená.

Od roku 2009 byl advokátním koncipientem JUDr. Aleny Němcové, Ph.D., následně koncipientem v advokátní kanceláři Janstová, Smetana & Nevečeřal. Po složení advokátních zkoušek s prospěchem výtečným působí od roku 2012 jako samostatný advokát. Od roku 2019 pak poskytuje právní služby se zázemím AK Janoušek.

Jiří se s velkým nadšením zajímá o způsoby využití AI v advokátní praxi. Pravidelně se účastní mezioborových dialogů, konferencí, vzdělávacích akcí a workshopů nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Jeho hlavní zájem spočívá v odkrývání etických a morálních aspektů, které s sebou zavádění systémů AI do právní oblasti přináší. Jiří své úvahy písemně shrnul do jedné z kapitol publikace „Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt“ (Jak umělá inteligence ovlivňuje náš život) a také do svého příspěvku „Golem im Handy – Kann KI menschlich urteilen?“ (Golem z telefonu – Umí AI soudit lidsky?), který s úspěchem přednesl na konferenci solutions:2023 v Hamburku.

 

Mgr. ROMANA ŠIMÁNĚ

ADVOKÁTKA

Romana působí jako advokátka v naší advokátní kanceláři od roku 2023.

Romana se specializuje na IT právo (smluvní agenda v oblasti SW, agilní vývoj SW, implementace SaaS, servis a údržba SW atd.), rodinné právo (zastupování jednotlivců), právo nemovitostí, zdravotnické právo a pracovně-právní spory. V korporátní oblasti Romana zajišťuje soulad vykonávaných činností s právními předpisy, poskytování právní podpory managementu společností, zastupování korporace před soudem, v obchodních sporech a ve správních řízeních.

Romana poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Romanu můžete kontaktovat na emailové adrese
romana.simane@janousekadvokat.cz

Romanu můžete kontaktovat na emailové adrese
romana.simane@janousekadvokat.cz

Romana působí jako advokátka v naší advokátní kanceláři od roku 2023.

Romana se specializuje na IT právo (smluvní agenda v oblasti SW, agilní vývoj SW, implementace SaaS, servis a údržba SW atd.), rodinné právo (zastupování jednotlivců), právo nemovitostí, zdravotnické právo a pracovně-právní spory. V korporátní oblasti Romana zajišťuje soulad vykonávaných činností s právními předpisy, poskytování právní podpory managementu společností, zastupování korporace před soudem, v obchodních sporech a ve správních řízeních.

Romana poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Tereza Šmídová právní služby a advokátní kancelář Janoušek

Mgr. TEREZA ŠMÍDOVÁ

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Tereza spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2020, na pozici advokátní koncipientky pak od roku 2024.

Terezinu právní specializaci tvoří občanskoprávní spory, právo dědické, právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví. Tereza zajišťuje právní služby i v oblasti korporátního práva, kde se zaměřuje především na právní služby spojené s přezkumem vadných rozhodnutí přijatých orgány obchodních korporací, ve kterých uplatňuje své zkušenosti získané během vedení mnoha opatrovnických kauz tohoto typu. Právní služby Tereza poskytuje též při vymáhání pohledávek a v právu pracovním, nájemním, smluvním a obchodním.

Tereza poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Terezu můžete kontaktovat na emailové adrese
tereza.smidova@janousekadvokat.cz

Terezu můžete kontaktovat na emailové adrese
tereza.smidova@janousekadvokat.cz

Tereza spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2020, na pozici advokátní koncipientky pak od roku 2024.

Terezinu právní specializaci tvoří občanskoprávní spory, právo dědické, právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví. Tereza zajišťuje právní služby i v oblasti korporátního práva, kde se zaměřuje především na právní služby spojené s přezkumem vadných rozhodnutí přijatých orgány obchodních korporací, ve kterých uplatňuje své zkušenosti získané během vedení mnoha opatrovnických kauz tohoto typu. Právní služby Tereza poskytuje též při vymáhání pohledávek a v právu pracovním, nájemním, smluvním a obchodním.

Tereza poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Veronika Petrásková Advokátní kancelář Janoušek

Mgr. VERONIKA PETRÁSKOVÁ

ADVOKÁTKA

Veronika působí jako advokátka v AK Janoušek od roku 2023.

Ve své praxi čerpá ze zkušeností z mezinárodní technologické korporace, ve které pracovala v Londýně se zaměřením na ochranu osobních údajů a správné nastavení interních procesů (GDPR), digitální technologie (IaaS, PaaS, SaaS cloud, machine learning a AI), implementační služby, marketing a compliance.

Veronika se vedle IT práva věnuje občanskoprávním a obchodním sporům (vč. sporů s mezinárodním prvkem) a korporátnímu právu.

Veronika poskytuje právní služby v anglickém a českém jazyce.

Veroniku můžete kontaktovat na emailové adrese
veronika.petraskova@janousekadvokat.cz

Veroniku můžete kontaktovat na emailové adrese
veronika.petraskova@janousekadvokat.cz

Veronika působí jako advokátka v AK Janoušek od roku 2023.

Ve své praxi čerpá ze zkušeností z mezinárodní technologické korporace, ve které pracovala v Londýně se zaměřením na ochranu osobních údajů a správné nastavení interních procesů (GDPR), digitální technologie (IaaS, PaaS, SaaS cloud, machine learning a AI), implementační služby, marketing a compliance.

Veronika se vedle IT práva věnuje občanskoprávním a obchodním sporům (vč. sporů s mezinárodním prvkem) a korporátnímu právu.

Veronika poskytuje právní služby v anglickém a českém jazyce.

David Ženatý právní služby a advokátní kancelář Janoušek

DAVID ŽENATÝ

ASISTENT

David spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského a obchodního práva.

David studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2023.

David hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Davida můžete kontaktovat na emailové adrese
david.zenaty@janousekadvokat.cz

Davida můžete kontaktovat na emailové adrese
david.zenaty@janousekadvokat.cz

David spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského a obchodního práva.

David studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2023.

David hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

Jan Míchal právní služby a advokátní kancelář Janoušek

JAN MÍCHAL

ASISTENT

Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou marketingu a CRM. Dále pomáhá při začleňování systémů umělé inteligence do advokátní praxe.

Kromě toho se Jan profiluje jako dirigent, pianista a zpěvák. Své znalosti čerpá ze studia na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Hudební akademii múzických umění v Praze.

Jan hovoří německy a anglicky.

Jana můžete kontaktovat na emailové adrese
jan.michal@janousekadvokat.cz

Jana můžete kontaktovat na emailové adrese
jan.michal@janousekadvokat.cz

Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2023. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou marketingu a CRM. Dále pomáhá při začleňování systémů umělé inteligence do advokátní praxe.

Kromě toho se Jan profiluje jako dirigent, pianista a zpěvák. Své znalosti čerpá ze studia na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Hudební akademii múzických umění v Praze.

Jan hovoří německy a anglicky.

Eva Holečková právní služby a advokátní kancelář Janoušek

EVA HOLEČKOVÁ

OFFICE MANAGER

Eva spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici office managera od roku 2019. Členům týmu poskytuje všeobecnou podporu spojenou s provozem kanceláře a veškerou související problematikou.

Evu můžete kontaktovat na emailové adrese
eva.holeckova@janousekadvokat.cz

Evu můžete kontaktovat na emailové adrese
eva.holeckova@janousekadvokat.cz

Eva spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici office managera od roku 2019. Členům týmu poskytuje všeobecnou podporu spojenou s provozem kanceláře a veškerou související problematikou. 

 

Doporučení

„Na práci AK Janoušek oceňuji vysokou úroveň odborných znalostí, schopnost koncepčního právního myšlení, profesionální komunikaci s ostatními aktéry a vysoce personalizované právní poradenství.“

Jakub Jinek

„Se službami pana Mgr. Janouška a jeho týmu jsem byla velmi spokojena. Jsem vděčná za právní pomoc, které se mi od pana advokáta dostalo. Vstřícný, individuální a dlouhodobý přístup je zde naprostou samozřejmostí. Jeho kancelář jednoznačně doporučuji.“

Katarína Janků

„Komplexní právní poradenství pro naši společnost využíváme u Mgr. Jiřího Janouška již více než 5 let. Ceníme si zejména jeho spolehlivosti, pečlivosti i nasazení u každého právního zadání. Oceňujeme také šíři, v jaké právní služby poskytuje. S maximální důvěrou se obracíme na AK Janoušek i nadále. Doporučujeme každému, kdo hledá dlouhodobou, solidní a vstřícnou právní spolupráci.“
www.alkion.eu

Alkion service s.r.o.

„Advokátní kancelář odvádí dobrou práci, již mnoho let mne zastupuje v dědických sporech. Pan Janoušek je na soudní stání vždy perfektně připraven, jsem s ním spokojen. V dědických věcech jsou pánové Janoušek a Urban velmi silní a spolehliví, advokátní kancelář doporučuji.“

Jiří Samek

„Na advokátní kancelář Mgr. Jiřího Janouška se vždy rád obracím s praktickými problémy z oblasti občanského práva a civilního procesu. Jak Jiří Janoušek, tak jeho spolupracovníci mají vždy výborný přehled, nabízejí dobrá řešení a dá se na ně spolehnout.“

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

„S prací pana Janouška jsem dlouhodobě spokojen. Zastupoval mě mnoho let ve věci nezletilých a vždy důsledně a s veškerou péčí a pečlivostí hájil má práva otce, která není jednoduché před soudem obhájit. Oceňuji zejména jeho vystupování při jednání u soudu a schopnost nalézat s protistranou kompromisy.“

Petr Hron

„Kancelář pana Mgr. Janouška, advokáta, nám pomohla založit naši Asociaci (spolek) na míru našim požadavkům. Se spoluprací ve spolkových otázkách, které průběžně řešíme, jsme velmi spokojení. Otázkám spolků se též věnuje pan Mgr. Urban, který se v problematice velmi dobře orientuje a nalézá pro nás vždy nejvhodnější řešení.“

Asociace pro čistou vzduchotechniku z.s.

„Se službami advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Janouška jsme dlouhodobě velice spokojeni, zejména co se týká korporátní agendy, se kterou nám advokátní kancelář pomáhá. I v době koronavirové krize oceňujeme zejména profesionalitu a chuť dotáhnout věci do zdárného konce. AK Janoušek tak doporučujeme každému, kdo hledá dlouhodobou a spolehlivou spolupráci.“
www.escapia.cz

ESCAPIA WORLD, s.r.o.
Martin KozicMartin Kozic
11:54 13 May 24
Hello, this way we would like to thank and highlight the amazing work of this AK. Professionalism, speed of action,... flexibility and communication are at a high level. Thank you once again for the perfect legal services, including communication from the court. We definitely recommend it, and in the case of other legal services, we know who to turn to. Greetings to Koziccelá recenze
Vlasta VinduskovaVlasta Vinduskova
12:39 10 Apr 24
I would like to sincerely thank the law office of JUDr. Jiří Janoušek for their invaluable help in a sensitive family... case in solving the complex issue of inheritance. Their professional approach, empathy and willingness to provide me with quality legal and psychological support was invaluable.With their representation in a large-scale probate proceeding, I was sure that I had a team of experts on my side who could effectively solve even the most complex situations. Their extraordinary capacity for mediation, negotiation, adaptability to the complexity of the situation and appreciation of the value of compromise when communicating with the other party were absolutely key to the successful conclusion of this case.celá recenze
Jana NorkinJana Norkin
09:59 09 Apr 24
I have been satisfied with the team and the work of Dr. Jiří Janoušek, AK Janoušek, since the 6th year. I turn to them... with complete confidence in the areas of law in the personal and professional fields. If I say that only thanks to them, their sensitive perception of the client's needs and thoroughly pro-client approach, I feel safe to fly upwards not only in business, but also in life, it is honest and I thank every year that I turned to just at them. I can count on them to always be happy to help me solve any problem or work matter in the field of law. Something like "guardian angels" on the phone.celá recenze
Hana S.Hana S.
17:18 13 Feb 24
A company with a very professional and human approach.They handled perfectly all aspects of buying a property with two... other co-owners. Everything is complicated by the fact that the co-owners live in three European countries. I warmly recommend.celá recenze
Barbora BoučkováBarbora Boučková
13:51 08 Dec 23
AK Janoušek very willingly, quickly and professionally helped me solve complex problems related to SVJ
Johannes EichmeyerJohannes Eichmeyer
06:04 23 Oct 23
Dr Janousek was a great help in resolving a sensitive family issue. The whole team was very professional, understanding... and very quick to respond.We were most impressed by their ability to understand our emotions and by their clever thinking, they suggested a great way to solve the problem.Everything was resolved to our complete satisfaction.A big plus was that we were able to communicate in German (my mother tongue).celá recenze
js_loader

Napište nám
nebo zavolejte

Badeniho 291/3
160 00 Praha 6 – Hradčany

T: (+420) 607 90 91 92
E: jiri.janousek@janousekadvokat.cz

Před zavoláním či odesláním zprávy se klient důkladně seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.

2 + 5 = ?