Advokátní kancelář Janoušek poskytuje právní služby ve všech významných právních odvětvích se zaměřením na právo občanské, smluvní, rodinné, pracovní, IT právo, obchodní právo včetně korporátního, právo nemovitostí, družstev i SVJ, včetně vedení soudních sporů. Klientům poskytujeme právní služby na míru při maximální reflexi jejich potřeb a přizpůsobení poskytování právních služeb jejich zájmům.

   Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

   Máme mladý tým! Při poskytování poradenství tak úspěšně spojujeme flexibilitu, názorovou otevřenost i perspektivnost mladších kolegů dohromady se zkušenostmi advokáta s více než 15letou právní praxí. Při poskytování právních služeb samozřejmě spolupracujeme s notáři i soudními exekutory. Zajišťujeme i služby odborníků z jiných oblastí, jako jsou realitní makléři, daňoví a finanční poradci, auditoři, účetní, znalci a tlumočníci za účelem komplexního zajištění potřeb klientů. Mezi naše klienty patří individuální klientela, mezinárodní či ryze české společnosti.

   V roce 2020 se Jiří Janoušek stal ambasadorem hamburského spolku ARIC, který se věnuje umělé inteligenci. Česká republika se tak po Estonsku stala druhým zahraničním centrem této organizace.

   Cílem Artificial Intelligence Center Hamburg je propojovat podnikatele, akademiky a další zainteresované osoby, a tím podporovat rozvoj umělé inteligence a jejího praktického využití.
   Více informací najdete zde.

   Naše služby

   Občanské právo

   Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.


   Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

   • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
   • spolky, nadace a ústavy
   • ochrana osobnosti
   • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
   • vlastnictví a spoluvlastnictví
   • byty a nemovitosti
   • bezdůvodné obohacení
   • vedení soudních sporů

   Družstevní právo a SVJ

   Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

   Pro klienty zajišťujeme:

   • převody bytů do osobního vlastnictví
   • založení a vznik společenství vlastníků jednotek
   • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
   • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
   • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
   • výpovědi z nájmu bytu
   • spornou agendu

   Právo IT a software

   Ať už vyvíjíte software, zaměstnáváte vývojáře nebo software od někoho jiného objednáváte, pomůžeme Vám se smluvní dokumentací a s uchopením celého vztahu. 

   • Vývoj software a analýza 
   • Nákup a prodej software
   • Podpora a údržba software
   • Smlouvy s vývojáři-zaměstnanci
   • Smlouvy se samostatnými vývojáři
   • Licence
   • Software as a Service

   Právo nemovitostí

   Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

   Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

   • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
   • investic do nemovitostí
   • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
   • komplexní přípravy smluvní dokumentace
   • věcných břemen, služebností a vydržení
   • řízení před katastrálním úřadem
   • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

   Obchodní právo

   Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

   Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

   • právo společností
   • zakládání společností
   • zahájení podnikání v České republice
   • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
   • směnečné právo
   • spory a arbitráže
   • insolvenční právo
   • vymáhání pohledávek
   • ochranné známky

   Rodinné právo

   Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

   Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

   • rozvodu manželství, sporného i nesporného
   • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
   • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
   • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
   • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
   • určování otcovství
   • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
   • osvojení

   Pracovní právo

   Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

   Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

   • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
   • změny v průběhu pracovního poměru
   • odměňování za práci
   • pracovněprávní benefity
   • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

   Dědické právo

   Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

   V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

   • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
   • zřizování odkazů
   • vydědění
   • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
   • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
   • řízení o pozůstalosti
   • vedení dědických sporů
   • dědictví s mezinárodním prvkem

   Soudní spory a arbitráže,
   nesporná řízení

   Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

   Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

   Advokátní úschovy

   Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

   Naše služby

   Občanské právo


   Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.

   Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

   • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
   • spolky, nadace a ústavy
   • ochrana osobnosti
   • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
   • vlastnictví a spoluvlastnictví
   • byty a nemovitosti
   • bezdůvodné obohacení
   • vedení soudních sporů

   Družstevní právo a SVJ

   Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

   Pro klienty zajišťujeme:

   • převody bytů do osobního vlastnictví
   • založení a vznik společenství vlastníků jednotek
   • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
   • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
   • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
   • výpovědi z nájmu bytu
   • spornou agendu

   Právo IT a software

   Ať už vyvíjíte software, zaměstnáváte vývojáře nebo software od někoho jiného objednáváte, pomůžeme Vám se smluvní dokumentací a s uchopením celého vztahu.

   • Vývoj software a analýza 
   • Nákup a prodej software
   • Podpora a údržba software
   • Smlouvy s vývojáři-zaměstnanci
   • Smlouvy se samostatnými vývojáři
   • Licence
   • Software as a Service

   Právo nemovitostí

   Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

   Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

   • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
   • investic do nemovitostí
   • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
   • komplexní přípravy smluvní dokumentace
   • věcných břemen, služebností a vydržení
   • řízení před katastrálním úřadem
   • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

   Obchodní právo

   Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

   Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

   • právo společností
   • zakládání společností
   • zahájení podnikání v České republice
   • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
   • směnečné právo
   • spory a arbitráže
   • insolvenční právo
   • vymáhání pohledávek
   • ochranné známky

   Rodinné právo

   Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

   Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

   • rozvodu manželství, sporného i nesporného
   • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
   • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
   • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
   • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
   • určování otcovství
   • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
   • osvojení

   Pracovní právo

   Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

   Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

   • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
   • změny v průběhu pracovního poměru
   • odměňování za práci
   • pracovněprávní benefity
   • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

   Dědické právo

   Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

   V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

   • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
   • zřizování odkazů
   • vydědění
   • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
   • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
   • řízení o pozůstalosti
   • vedení dědických sporů
   • dědictví s mezinárodním prvkem

   Soudní spory a arbitráže,
   nesporná řízení

   Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

   Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

   Advokátní úschovy

   Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

   Mgr. JIŘÍ JANOUŠEK

   ADVOKÁT

   Jiří je partnerem, zakladatelem a advokátem v AK Janoušek. V advokacii působí již od roku 2009. Jiří má vedle zkušeností v advokacii praxi i v oblasti korporátního bankovního sektoru.

   Jiří se současně věnuje právu IT a digitalizaci, kdy ve své osobě ARIC Ambasador propojuje AI technologie s právem v České republice. Jeho právní specializaci tvoří vedení občanskoprávních i obchodněprávních soudních sporů včetně vedení rozhodčího řízení, dále pak oblast práva směnečného. Jiří poskytuje právní služby též německy hovořícím klientům AK Janoušek v oborech práva občanského i obchodního.

   Jiří poskytuje právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

   Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

   Mgr. LUKÁŠ SLAVNÍK

   ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

   Lukáš je spoluzakladatelem AK Janoušek. S advokátní kanceláří spolupracuje již od roku 2015, na pozici advokátního koncipienta pak od roku 2019. Ve své praxi se specializuje zejména na právo rodinné, vypořádání spoluvlastnictví i společného jmění manželů a právo nemovitostí. V korporátní oblasti se pak Lukáš zaměřuje na IT právo včetně digitalizace či na ochranu průmyslových práv. Právní poradenství poskytuje Lukáš též v problematice bytových družstev, právu pracovním a smluvním včetně vedení soudních sporů a vymáhání pohledávek.

   Lukáš poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

   Lukáše můžete kontaktovat na emailové adrese
   lukas.slavnik@janousekadvokat.cz

    

   Mgr. DANIEL URBAN

   ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

   Daniel je spoluzakladatelem AK Janoušek. S advokátní kanceláří spolupracuje již od roku 2015. Na pozici advokátního koncipienta působí od roku 2020. Danielovou právní specializaci tvoří korporátní právo, bytové spoluvlastnictví a SVJ, právo dědické a občanskoprávní soudní spory. Daniel poskytuje právní služby též při vymáhání pohledávek a v právu pracovním, nájemním, smluvním i obchodním, které s jeho specializací významně souvisí.

   Daniel poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

   Daniela můžete kontaktovat na emailové adrese
   daniel.urban@janousekadvokat.cz

    

   MATYÁŠ VILÍMEK

   ADVOKÁTNÍ ASISTENT

   Matyáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici advokátního asistenta od roku 2018. V rámci kanceláře se specializuje zejména na občanské soudní řízení, právo IT a poradenství poskytované v německém jazyce.

   Matyáš hovoří anglicky a německy.

   Matyáše můžete kontaktovat na emailové adrese 
   matyas.vilimek@janousekadvokat.cz

    

   JAN KURNÍK

   ASISTENT

   Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského práva a obchodního práva.

   Jan studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2018. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

   Jana můžete kontaktovat na emailové adrese
   jan.kurnik@janousekadvokat.cz

   Jana můžete kontaktovat na emailové adrese
   jan.kurnik@janousekadvokat.cz

   Jan spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského práva a obchodního práva.

   Jan studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2018. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

   DAVID BÍLEK

   ASISTENT

   David spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2019. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou IT práva, občanského soudního řízení a marketingu.

   David je ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zapsán od roku 2019. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

   Davida můžete kontaktovat na emailové adrese
   david.bilek@janousekadvokat.cz

    

   Davida můžete kontaktovat na emailové adrese
   david.bilek@janousekadvokat.cz

    

   TOMÁŠ POSPÍŠEK

   ASISTENT

   Tomáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2020. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského práva a pracovního práva.

   Tomáš studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2015. Hovoří anglicky a ovládá základy ruského jazyka.

   Tomáše můžete kontaktovat na emailové adrese 
   tomas.pospisek@janousekadvokat.cz

    

   Tomáše můžete kontaktovat na emailové adrese
   tomas.pospisek
   @janousekadvokat.cz

    

   TEREZA ŠMÍDOVÁ

   ASISTENTKA

   Tereza spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistentky od roku 2020. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského práva a obchodního práva.

   Tereza studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2018. Hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

   Terezu můžete kontaktovat na emailové adrese
   tereza.smidova@janousekadvokat.cz

   Terezu můžete kontaktovat na emailové adrese
   tereza.smidova
   @janousekadvokat.cz

   MATĚJ MALÝ

   ASISTENT

   Matěj spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici asistenta od roku 2020. V rámci kanceláře zajišťuje podporu s agendou občanského práva a obchodního práva.

   Matěj studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy od roku 2019. Hovoří anglicky a německy.

   Matěje můžete kontaktovat na emailové adrese
   matej.maly@janousekadvokat.cz

    

   Matěje můžete kontaktovat na emailové adrese
   matej.maly@janousekadvokat.cz

    

   EVA HOLEČKOVÁ

   OFFICE MANAGER

   Eva spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici office managera od roku 2019. Členům týmu poskytuje všeobecnou podporu spojenou s provozem kanceláře a veškerou související problematikou.

   Evu můžete kontaktovat na emailové adrese
   eva.holeckova@janousekadvokat.cz

    

   Evu můžete kontaktovat na emailové adrese
   eva.holeckova
   @janousekadvokat.cz

    

    

   Doporučení

   „Na práci AK Janoušek oceňuji vysokou úroveň odborných znalostí, schopnost koncepčního právního myšlení, profesionální komunikaci s ostatními aktéry a vysoce personalizované právní poradenství.“

   Jakub Jinek

   „Se službami pana Mgr. Janouška a jeho týmu jsem byla velmi spokojena. Jsem vděčná za právní pomoc, které se mi od pana advokáta dostalo. Vstřícný, individuální a dlouhodobý přístup je zde naprostou samozřejmostí. Jeho kancelář jednoznačně doporučuji.“

   Katarína Janků

   „Komplexní právní poradenství pro naši společnost využíváme u Mgr. Jiřího Janouška již více než 5 let. Ceníme si zejména jeho spolehlivosti, pečlivosti i nasazení u každého právního zadání. Oceňujeme také šíři, v jaké právní služby poskytuje. S maximální důvěrou se obracíme na AK Janoušek i nadále. Doporučujeme každému, kdo hledá dlouhodobou, solidní a vstřícnou právní spolupráci.“
   www.alkion.eu

   Alkion service s.r.o.

   „Advokátní kancelář odvádí dobrou práci, již mnoho let mne zastupuje v dědických sporech. Pan Janoušek je na soudní stání vždy perfektně připraven, jsem s ním spokojen. V dědických věcech jsou pánové Janoušek a Urban velmi silní a spolehliví, advokátní kancelář doporučuji.“

   Jiří Samek

   „Na advokátní kancelář Mgr. Jiřího Janouška se vždy rád obracím s praktickými problémy z oblasti občanského práva a civilního procesu. Jak Jiří Janoušek, tak jeho spolupracovníci mají vždy výborný přehled, nabízejí dobrá řešení a dá se na ně spolehnout.“

   doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

   „S prací pana Janouška jsem dlouhodobě spokojen. Zastupoval mě mnoho let ve věci nezletilých a vždy důsledně a s veškerou péčí a pečlivostí hájil má práva otce, která není jednoduché před soudem obhájit. Oceňuji zejména jeho vystupování při jednání u soudu a schopnost nalézat s protistranou kompromisy.“

   Petr Hron

   „Kancelář pana Mgr. Janouška, advokáta, nám pomohla založit naši Asociaci (spolek) na míru našim požadavkům. Se spoluprací ve spolkových otázkách, které průběžně řešíme, jsme velmi spokojení. Otázkám spolků se též věnuje pan Mgr. Urban, který se v problematice velmi dobře orientuje a nalézá pro nás vždy nejvhodnější řešení.“

   Asociace pro čistou vzduchotechniku z.s.

   „Se službami advokátní kanceláře Mgr. Jiřího Janouška jsme dlouhodobě velice spokojeni, zejména co se týká korporátní agendy, se kterou nám advokátní kancelář pomáhá. I v době koronavirové krize oceňujeme zejména profesionalitu a chuť dotáhnout věci do zdárného konce. AK Janoušek tak doporučujeme každému, kdo hledá dlouhodobou a spolehlivou spolupráci.“
   www.escapia.cz

   ESCAPIA WORLD, s.r.o.

   Napište nám
   nebo zavolejte

   Badeniho 291/3
   160 00 Praha 6 – Hradčany

   T: (+420) 607 90 91 92
   E: jiri.janousek@janousekadvokat.cz

   Před zavoláním či odesláním zprávy se klient důkladně seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.

   0 + 4 = ?