Advokátní kancelář Janoušek poskytuje právní služby ve všech významných právních odvětvích se zaměřením na právo občanské, smluvní, rodinné, obchodní včetně korporátního, pracovní, právo nemovitostí, družstev i SVJ, včetně vedení soudních sporů.

   Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

   Klientům poskytujeme právní služby na míru při maximální reflexi jejich potřeb a přizpůsobení poskytování právních služeb zájmům klienta. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s notáři i soudními exekutory. Zajišťujeme i služby odborníků z jiných oblastí, jako jsou realitní makléři, daňoví a finanční poradci, auditoři, účetní, znalci a tlumočníci za účelem komplexního zajištění potřeb klientů. Mezi naše klienty patří individuální klientela, mezinárodní či ryze české společnosti.

   Naše služby

   Občanské právo

   Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.


   Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

   • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
   • spolky, nadace a ústavy
   • ochrana osobnosti
   • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
   • vlastnictví a spoluvlastnictví
   • byty a nemovitosti
   • bezdůvodné obohacení
   • vedení soudních sporů

   Družstevní právo a SVJ

   Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

   Pro klienty zajišťujeme:

   • převody bytů do osobního vlastnictví
   • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
   • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
   • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
   • výpovědi z nájmu bytu
   • spornou agendu

   Právo nemovitostí

   Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

   Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

   • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
   • investic do nemovitostí
   • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
   • komplexní přípravy smluvní dokumentace
   • věcných břemen, služebností a vydržení
   • řízení před katastrálním úřadem
   • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

   Obchodní právo

   Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

   Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

   • právo společností
   • zakládání společností
   • zahájení podnikání v České republice
   • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
   • směnečné právo
   • spory a arbitráže
   • insolvenční právo
   • vymáhání pohledávek
   • ochranné známky

   Rodinné právo

   Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

   Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

   • rozvodu manželství, sporného i nesporného
   • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
   • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
   • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
   • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
   • určování otcovství
   • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
   • osvojení

   Pracovní právo

   Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

   Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

   • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
   • změny v průběhu pracovního poměru
   • odměňování za práci
   • pracovněprávní benefity
   • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

   Dědické právo

   Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

   V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

   • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
   • zřizování odkazů
   • vydědění
   • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
   • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
   • řízení o pozůstalosti
   • vedení dědických sporů
   • dědictví s mezinárodním prvkem

   Soudní spory a arbitráže,
   nesporná řízení

   Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

   Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

   Advokátní úschovy

   Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

   Naše služby

   Občanské právo


   Příprava smluv a souvisejících dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví, bytů i nemovitostí, spolků i nadací, zastupování před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.

   Jednotlivcům i právnickým osobám poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů a zastupování klientů před soudy zejména v následujících oblastech občanského práva:

   • komplexní smluvní agenda (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy aj.)
   • spolky, nadace a ústavy
   • ochrana osobnosti
   • náhrada škody i náhrada nemateriální újmy vzniklé z obchodních a občanskoprávních vztahů
   • vlastnictví a spoluvlastnictví
   • byty a nemovitosti
   • bezdůvodné obohacení
   • vedení soudních sporů

   Družstevní právo a SVJ

   Zajišťujeme podporu družstvům i společenstvím vlastníků jednotek v mnoha oblastech jejich činnosti zahrnující jejich vlastní správu, vztahy s nájemci a vlastníky i smluvní vztahy nejen s dodavateli.

   Pro klienty zajišťujeme:

   • převody bytů do osobního vlastnictví
   • podporu při změně stanov, změně orgánů, zápisech do veřejného rejstříku a smluvní dokumentaci potřebnou pro běžný provoz (nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli aj.)
   • nastavení vztahů mezi družstvem a společenstvím vlastníků jednotek při souběžném fungování
   • likvidace družstev po převodu jednotek do osobního vlastnictví
   • výpovědi z nájmu bytu
   • spornou agendu

   Právo nemovitostí

   Poradíme v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

   Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

   • koupě, darování a jiných převodů nemovitostí
   • investic do nemovitostí
   • nájmu či podnájmu nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor
   • komplexní přípravy smluvní dokumentace
   • věcných břemen, služebností a vydržení
   • řízení před katastrálním úřadem
   • vedení sporů ze vztahů k nemovitostem včetně sporů z neplatně či nevhodně uzavřených smluv

   Obchodní právo

   Pro klienty-podnikatele poskytujeme právní služby od korporátní agendy přes živnostenské podnikání po složité obchodně právní závazkové vztahy, to vše včetně vedení soudních sporů.

   Obchodní právo tvoří jeden ze základů právních služeb poskytovaných klientům-podnikatelům. Klientům poskytujeme komplexní právní služby v odvětví obchodního práva jak v odvětví práva společností, tak i v oblasti smluvní agendy a soudních sporů. Specializujeme se přitom zejména na:

   • právo společností
   • zakládání společností
   • zahájení podnikání v České republice
   • smlouvy a jiné obchodní závazkové vztahy
   • směnečné právo
   • spory a arbitráže
   • insolvenční právo
   • vymáhání pohledávek
   • ochranné známky

   Rodinné právo

   Rodinám i těm, kdo je chtějí založit, jsme připraveni poskytnout právní služby v oblastech osobního i majetkového práva manželského i partnerského, práv dětí i práva rodičovské odpovědnosti.

   Zabýváme se komplexně rodinným právem a poskytujeme právní služby zejména ve věcech:

   • rozvodu manželství, sporného i nesporného
   • vypořádání společného jmění manželů, vč. asistence při jednáních s protistranou
   • úpravy majetkových vztahů před uzavřením manželství, jakož i v průběhu manželství (tzv. předmanželské smlouvy)
   • výchovy a výživy nezletilých dětí a rodičovské odpovědnosti
   • výživného mezi zletilými (dospělými) osobami
   • určování otcovství
   • vztahů mezi manželi v průběhu manželství
   • osvojení

   Pracovní právo

   Právní služby v odvětví pracovního práva poskytujeme jak zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám), tak i zaměstnancům, a to ve všech otázkách souvisejících nejen s pracovním poměrem.

   Specializujeme se zejména na vyhotovování, posuzování právní dokumentace a soudní spory v oblastech:

   • sjednávání a ukončování pracovních poměrů
   • změny v průběhu pracovního poměru
   • odměňování za práci
   • pracovněprávní benefity
   • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatelů

   Dědické právo

   Poskytujeme komplexní právní služby v odvětví práva dědického týkající se jak uspořádání majetkových poměrů před smrtí zůstavitele, tak i týkající se vedení řízení o pozůstalosti a rozdělení dědictví.

   V oblastech dědického práva pak poskytujeme poradenství zejména ve věcech:

   • sepisování pořízení pro případ smrti (závětí, dědických smluv aj.)
   • zřizování odkazů
   • vydědění
   • zřeknutí se, odmítnutí, vzdání se a zcizení dědictví
   • nabývání dědictví a rozdělení pozůstalosti
   • řízení o pozůstalosti
   • vedení dědických sporů
   • dědictví s mezinárodním prvkem

   Soudní spory a arbitráže,
   nesporná řízení

   Poskytujeme zastupování advokátem v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v arbitrážích.

   Máme zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích – v oblastech obchodního, občanského, pracovního, rodinného, dědického práva aj. Pro klienty zpracováváme stanoviska k probíhajícímu soudnímu sporu a/nebo analýzu před zahájením soudního řízení. Připravujeme též žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytujeme tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

   Advokátní úschovy

   Klientům poskytujeme službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

   Mgr. JIŘÍ JANOUŠEK

   ADVOKÁT

   Jiří se zaměřuje zejména na občanské a korporátní právo, soudní spory, problematiku společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, jakož i rozhodčí řízení.

   Právní služby poskytuje v jazyce českém, německém a anglickém.

   Jiřího můžete kontaktovat na emailové adrese jiri.janousek@janousekadvokat.cz

    

   Mgr. LUKÁŠ SLAVNÍK

   ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

   Lukáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015, na pozici advokátního koncipienta pak od roku 2019. Specializuje se zejména na právo rodinné, včetně vypořádání společného jmění manželů, vypořádání spoluvlastnictví, právo nemovitostí, problematiku bytových družstev, korporátní právo a právo správní.

   Lukáš hovoří anglicky a ovládá základy německého jazyka.

   Lukáše můžete kontaktovat na emailové adrese lukas.slavnik@janousekadvokat.cz

    

   Mgr. DANIEL URBAN

   ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

   Daniel spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015. Na pozici advokátního koncipienta pak působí od roku 2020. Specializuje se zejména na občanské soudní řízení, na právo dědické, právo nemovitostí a bytové spoluvlastnictví včetně práva společenství vlastníků jednotek.

   Daniel hovoří anglicky a ovládá základy francouzského jazyka.

   Daniela můžete kontaktovat na emailové adrese daniel.urban@janousekadvokat.cz

    

   MATYÁŠ VILÍMEK

   ADVOKÁTNÍ ASISTENT

   Matyáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří na pozici advokátního asistenta od roku 2018. V rámci kanceláře se specializuje zejména na občanské soudní řízení, právo IT a poradenství poskytované v německém jazyce.

   Matyáš hovoří anglicky a německy.

   Matyáše můžete kontaktovat na emailové adrese matyas.vilimek@janousekadvokat.cz

    

   Mgr. LUKÁŠ SLAVNÍK

   ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

   Lukáše můžete kontaktovat na emailové adrese lukas.slavnik@janousekadvokat.cz

    

   Mgr. DANIEL URBAN

   ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

   Daniela můžete kontaktovat na emailové adrese daniel.urban@janousekadvokat.cz

    

   MATYÁŠ VILÍMEK

   ADVOKÁTNÍ ASISTENT

   Matyáše můžete kontaktovat na emailové adrese matyas.vilimek@janousekadvokat.cz

    

   Doporučení

   „Very professional services while working out the settlement of negotiations on my behalf. The work was sensitive and supportive of my needs and interests, ready to offer appropriate counsel and criticism, always with a constructive goal in mind. Focused and always diligent, AK Janoušek kept me well informed of the administrative steps this negotiated settlement demanded and its related timetable.“

   Anthony Caine

   „Na práci AK Janoušek oceňuji vysokou úroveň odborných znalostí, schopnost koncepčního právního myšlení, profesionální komunikaci s ostatními aktéry a vysoce personalizované právní poradenství.“

   Jakub Jinek

   „Se službami pana Mgr. Janouška a jeho týmu jsem byla velmi spokojena. Jsem vděčná za právní pomoc, které se mi od pana advokáta dostalo. Vstřícný, individuální a dlouhodobý přístup je zde naprostou samozřejmostí. Jeho kancelář jednoznačně doporučuji.“

   Katarína Janků

   „Advokátní kancelář odvádí dobrou práci, již mnoho let mne zastupuje v dědických sporech. Pan Janoušek je na soudní stání vždy perfektně připraven, jsem s ním spokojen. V dědických věcech jsou pánové Janoušek a Urban velmi silní a spolehliví, advokátní kancelář doporučuji.“

   Jiří Samek

   Napište nám
   nebo zavolejte

   Badeniho 291/3
   160 00 Praha 6 – Hradčany

   T: (+420) 607 90 91 92
   E: jiri.janousek@janousekadvokat.cz

   Před zavoláním či odesláním zprávy se klient důkladně seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a bere tyto podmínky na vědomí.

   1 + 3 = ?