Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování právních služeb

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat JUDr. Jiří Janoušek, advokát, se sídlem Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 – Hradčany.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy, zejména smlouvy o poskytování právních služeb. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie a dále vnitřní potřeby, tedy zejména ochrana našich práv a právem chráněných zájmů. Dále Vaše údaje zpracováváme za účelem zlepšení kvality našich služeb a evidujeme anonymizované statistiky záznamů o Vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

• Vaše kontaktní a identifikační údaje, a to včetně rodného čísla, bylo-li jeho poskytnutí nezbytné pro výkon právních služeb
• Údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování v konkrétní věci

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

• Údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedení Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků či z nahlédnutí do soudních spisů

Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon právních služeb spojených s Vaším právním zastupováním, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností a ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci předmětných řízení či právních transakcí. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám za účelem marketingových služeb.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména:

• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
• Provozovatelé a poskytovatelé údržby informačního systému advokátní kanceláře, účetní advokátní kanceláře
• V případech Vámi udělených povolení na webových stránkách (tzv. cookies) marketingové služby Google Analytics a Google Search Console

• Další příjemci dle Vašich potřeb a Vašich pokynů

Newsletter

V určitých sekcích webových stránek www.janousekadvokat.cz máte možnost přihlásit se k odebírání newsletteru naší advokátní kanceláře. Přihlášením k odběru newsletteru souhlasíte s následujícím:

• zpracovatelem údajů, které nám prostřednictvím přihlášení k newsletteru poskytnete, je společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o. za dodržení jejich zásad zpracování osobních údajů,

• na Vámi uvedenou e-mailovou adresu máme možnost zasílat kancelářský newsletter, a to maximálně 2x měsíčně,

máte možnost požadovat odhlášení z námi zasílaného newsletteru, ať už kontaktováním naší advokátní kanceláře nebo manuálním odhlášením v zápatí každého newsletteru,

• obsahem newsletterů budou odkazy na naše blogové články, právní aktuality, popř. semináře, kterých se účastníme jako vyučující.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

• požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladům,
• odmítnout zpracování souborů cookies, což lze učinit prosřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
• požadovat opravu či doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů,
• vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
• podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www. uoou.cz.,
• požadovat bezplatný přístup, tedy požádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a o které osobní údaje se jedná, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
• na přenos údajů (v případě, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a zároveň je prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), výmaz (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje) a omezení zpracování (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů).

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

V souladu s právními předpisy byla přijata taková organizační a technická opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající povaze, rozsahu, okolnostem, účelu a riziku jejich zpracování.

Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci jejich zpracování, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a mohlo by to mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 607 90 91 92 nebo na e-mail jiri.janousek@janousekadvokat.cz.

Žádost uvedené výše týkajících se výkonu Vašich práv jsme povinni vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po obdržení žádosti. Pokud bude žádost podána v elektronické formě, poskytneme odpověď také v elektronické formě, ledaže nás požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zj. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.